Elk jaar stelt het college een handhavingsverslag op, waarin beschreven staat welke handhavingsactiviteiten zijn uitgevoerd. In het Handhavingsverslag over 2009 staat: "De beschikbare capaciteit voor handhaving (jurdische folow-up) is in 2009 helaas verder teruggebracht door het besluit van de gemeenteraad om de benodigde capaciteit voor het secretariaat van de in 2009 opgerichte commissie bezwaar- en beroepschriften uit de bestaande capaciteit weg te trekken. Dit heeft tot gevolg gehad dat er (nog) minder juridische capaciteit beschikbaar was dan voorheen."


Dat de beschikbare capaciteit voor handhaving is verminderd is voor Maarssen2000 ongewenst en onbegrijpelijk.

  • Ongewenst: Maarssen 2000 wil juist meer inzet op handhaving en betere juridische afhandeling van overtredingen.
  • Onbegrijpelijk: Maarssen 2000 heeft zich sterk gemaakt voor het introduceren van deze onafhankelijke bezwaar- en beroepschriftencommissie. Daarbij  is uivoering van deze commissie zeer uitgebreid besproken (op het niveau van tijdsbesteding). UIt bovenstaande passage blijkt dat er meer juridische capaciteit nodig is als ambtenaren een handhavingszaak verdegingen tegenover een externe onafhankelijke commissie, dan dat dezelfde ambtenaren een zaak verdedigen tegenover het eigen college (wethouder). Dit geeft te denken ....?!? Werd een bezwaarschrift in het verleden behandeld door het eigen college, eenvoudiger afgedaan? Was de kwaliteit van bezwaarprocedures in het verleden kwalitatief in orde? Etc.

Maarssen 2000 zal de Burgemeester hieromtrent uitgebreid bevragen in de aanstaande commissie, waarin de evaluatie van de bezwaar- en beroepschriften commissie geagendeerd staat.

Om de verkeersdoorstroming rond Utrecht te verbeteren en zo ook de omliggende gemeenten zoals Maarssen beter bereikbaar te maken, wordt de Ring Utrecht aangepakt. Naar de gevolgen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) - een onderdeel van de Ring Utrecht - is onderzoek verricht. Nu de uitkomsten van de verkeer- en milieuonderzoeken bekend zijn gemaakt in de ‘Milieu Effect Rapportage (MER) 1e fase’ organiseert VERDER vier regionale bewonersavonden om bewoners en belanghebbenden te raadplegen. Daarnaast is er ook een informatieavond voor inwoners van Maarssen op 23 september om 19.30 uur in partycentrum De Wilgenplas.

Probleemomschrijving

Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de verkeersdoorstroming. Ook (en vooral) in de regio Midden-Nederland. Vaak staan er in deze regio files op de snelwegen en op de regionale wegen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de Ring Utrecht (A2/A27/A12 en N230).

De Ring Utrecht is belast met doorgaand en regionaal verkeer. De verkeersdrukte zorgt voor bereikbaarheidsproblemen, geluidsoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit. Het mag duidelijk zijn: zonder ingrijpen leidt de toename van het wegverkeer op de Ring Utrecht tot grotere problemen. 

Hoewel er op dit moment alleen nog sprake is van een planstudie, maakt Maarssen 2000 zich ernstig zorgen over de uitbreiding van de N230 en de overlast die dit kan veroorzaken voor de inwoners van Maarssen. Wij zullen trachten u  zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de www.ikgaverder.nl

  

Waarom is M2000 tegen het Xerox-gebouw als nieuwe gemeentehuis? Voornamenlijk omdat het voorbereidingsproces niet goed is doorlopen, waardoor M2000 nog geen totaal-overzicht heeft en M2000 het voorstel alleen maar kan afwijzen.

Wat waren de tekortkomingen in het proces?

  • Te korte voorbereidingstijd.
  • Twee verschillende ambtelijke adviezen!!
    De meerderheid van het college van Maarssen heeft een andere mening dan de stuurgroep en blijkbaar zijn deze meningen niet bijelkaar gebracht. Hierdoor worden raadsleden geconfronteerd met 2 verschillende ambetelijke adviezen.
  • Er is weinig met onze inbreng vanuit commissie bestuurlijke toekomst gedaan. M2000 had gevraagd om een keuze tussen 2 opties.
  • Het voorstel is geschreven naar een bepaald doel toe ipv een gelijkwaardige afweging van verschillende opties.

 

Ook inhoudelijk heeft M2000 vele kantekeningen:

STAM-gebouw

Tijdens  het vragenhalfuurtje van de raad heeft Maarssen 2000 vragen gesteld over mogelijkheid om het STAM-gebouw te realiseren nabij het Cirkelplan aan de Van Lingenlaan (zie Lees meer). De wethouder gaf aan bereid te zijn om de mogelijk tot plaatsing te onderzoeken. Uit het antwoord van de wethouder bleek dat er geen andere gegadigden voor het STAM-gebouw zijn. Wel gaf de wethouder aan dat een wijziging van het bestemmingsplan tijd kost. De fractie van Maarssen 2000 heeft de wethouder geadviseerd om over het proces goed contact te onderhouden met de bewonerscommissien en Portaal.

 

 


 

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de