Op 10 en 17 mei 2011 vinden er weer openbare werksessies plaats. De agenda van de werksessie op dinsdag 10 mei staat in het teken van de BRU (Regionale Agenda 2011-2014, Regiodocument BRU Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de visie omtrent het Openbaar Vervoer). Tevens komt deze avond aan de orde het bestemmingsplan Herenweg 10 c en de Bouwverordening gemeente Stichtse Vecht 2011, incl. de vaststelling van de bebouwde kom van Stichtse Vecht. Klik hier voor de vergaderstukken.

Op de agenda van de werksessie van 17 mei staan o.a. de erfgoedverordening 2011, de reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, de verordening op de werksessies gemeente Stichtse Vecht 2011 en een initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA betreffende het weerbaarder maken van ouderen tegen "babbeltrucs". Na de werksessie is er een informatiebijeenkomst over het Masterporgramma 2011-2013. Deze informatiebijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor raadsleden en burgerleden van de werksessies. Klik hier voor de vergaderstukken. 

Beide werksessies beginnen om 20.15 uur en worden gehouden in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht. Voorafgaand aan de werksessies vindt er van 19.30 tot 20.15 uur een politieke markt plaats. De fractie van het CDA is gastheer van de politieke markt op dinsdag 10 mei, op 17 mei is het de beurt aan de fractie van de VVD.

Wanneer ben je democratisch legitiem? Volgens een kleine meerderheid van de gemeenteraad spreek je over democratische legitimiteit als de te benoemen "burgerleden" voor een commissie/werksessie op een kandidatenlijst hebben gestaan bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen.

 

Benoeming "burgerleden" voor werksessies 

De vraag blijft of er sprake is van democratische legitimiteit als je op een kandidatenlijst hebt gestaan bij deze gemeenteraadsverkiezingen, maar slechts 2 of misschien zelfs 0 stemmen hebt gekregen. Ben je dan als "burgerlid" democratisch legitiemer dan iemand die niet op de kandidatenlijst heeft gestaan? Getuigt het juist niet van een groot democratisch gevoel om ook je collega raadsleden, zonder kandidatenlijst, de mogelijkheid te geven hun werk als raadslid optimaal uit te voeren zoals in het verleden in Maarssen, Breukelen en Loenen altijd het geval is geweest? Dat drie partijen die dit niet willen, partijen zijn die het woord democratie of democraten in de naam van de partij hebben staan, wordt door onze fractie als zeer wrang beschouwd.. Een motie van de PvdA om toch "burgerleden" van de fracties Groep Van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht voor benoeming in aanmerking te laten komen haalde het net niet. Met 17 stemmen voor en 16 tegen werd de motie verworpen. Hierbij is wel aardig te vermelden, dat maar 4 (!) van de 13 fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad tegen deze motie stemden. De benoeming en de daarop volgende beëdiging van de "burgerleden" (13) van de overige fracties was een formaliteit.

 

Bestemmingsplan 't Rond 9 Loenen aan de Vecht 

Zoals met het nieuwe vergadermodel beoogd werd dit bestemmingsplan afgedaan als hamerstuk. In de werksessie BRE was dit agendapunt voldoende behandeld.

 

Begroting 2011 en vaststellen financiële verordeningen

Ondanks het feit dat de begroting 2011 en de daarmee verband houdende financiële verordeningen uitvoerig zijn behandeld in de werksessie, is het gebruikelijk dat bij definitieve besluitvorming in de raadsvergadering nog tijd is voor politieke statements. Inhoudelijke vragen werden er niet meer gesteld. De begroting van 2011 is een beleidsarme begroting. Echte bezuinigingsvoorstellen vinden pas plaats als de begroting 2012 op tafel komt. Dan is het tijd voor het maken van echte keuze's. Voor wat betreft de OZB tarieven kunnen de inwoners van de voormalige gemeente Maarssen opgelucht ademhalen. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling worden de OZB tarieven voor de meeste inwoners lager vastgesteld. Alleen de meerpersoonshuishoudens in een huurwoning krijgen te maken met een verhoging van de OZB (1,7%). Inwoners uit Breukelen zijn daarintegen een stuk duurder uit. Ook de OZB tarieven van niet-woningen stijgen flink. Uiteindelijk kon de raad van Stichtse Vecht unaniem instemmen met de begroting 2011.

 

Gemeenteraad Stichtse Vecht gaat digitaal

Door de fractie van Maarssen2000 is bij de behandeling van de begroting een motie (zie bijlage) ingediend inzake digitalisering van raadsinformatie. In de motie is voorgesteld een vanuit de gemeenteraad in te stellen werkgroep te belasten met een haalbaarheidsonderzoek naar digitalisering van raadsinformatie. Vervolgens moet deze werkgroep op korte termijn en bij voorkeur voor het zomerreces komen met een raadsvoorstel, waarbij het papierwerk wordt vervangen door een digitaal alternatief. Deze motie is door de gemeenteraad, met 30 stemmen voor en drie tegen (van de fractie van D'66) aangenomen.

 

Daar zijn we weer!

- Werksessie Kernen, Mens en Samenleving, dinsdag 12 april 2011, aanvang 20.15 uur.

Voorafgaand aan deze werksessies vindt een politieke markt plaats in de hal van het gemeentehuis te Loenen  aan de Vecht, van 19.30 tot 20.15 uur. De politieke markt is bedoeld als laagdrempelig ontmoetingsmoment tussen raad en burgers, raadsleden onderling en raad en ambtenaren. U kunt zich aanmelden voor de politieke markt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0346-254275

 - Raadsvergadering, dinsdag 26 april 2011, aanvang 19.30 uur.

Locatie: raadszaal in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht.

U kunt onze raadsleden tijdens de vergaderingen volgen via Twitter @Maarssen2000.

Volgens de Maarssense ombudsman Ron Druppers heeft voormalig gemeente Maarssen een fout gemaakt bij de invoering van de heffing van een eigen bijdrage bij de WMO. Waar Druppers praat in termen van een 'mega blunder' daar praat de gemeente Stichtse Vecht in termen van een nog onvoldoende aangepaste procedure.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet er voor zorgen dat zieke en gehandicapte inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen moet zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Als het niet lukt om de hulp zelf te regelen, dan kan de gemeente hulp en voorzieningen bieden. Voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld een vergoeding voor een scootmobiel, het aanbieden van groepsvervoer, een traplift en dergelijke. De coördinatie ervan ligt in handen van de gemeente. Gemeenten kunnen een eigen bijdrage heffen maar hoeven dit niet te doen. Door deze handelwijze bestaan er verschillen tussen individuele gemeenten. Door het Rijk zijn wettelijke kaders vastgesteld. De eigen bijdrage wordt vervolgens door het CAK vastgesteld en geïnd. Tot en met het jaar 2009 heeft de gemeente Maarssen alleen een eigen bijdrage geïnd voor hulp bij het huishouden. Met een nieuwsbrief van december 2009 heeft de gemeente aangegeven dat zij vanaf 2010 ook een eigen bijdrage zou gaan heffen voor woonvoorzieningen en voor individuele hulpmiddelen. De wet bepaald in dergelijke gevallen dat een overgangsregeling in acht moet worden genomen. Deze houdt in dat de regeling pas ingaat zes maanden nadat betrokkene een nieuwe beschikking heeft ontvangen waarin de eigen bijdrage wordt opgelegd. Op dat punt is het met de invoering van de eigen bijdrage in Maarssen dan ook misgegaan. De verstuurde nieuwsbrief van december 2009 word namelijk gezien als een informatieve brief waar geen rechten aan ontleed kunnen worden. Dit in tegenstelling tot een beschikking.   De hele situatie kwam aan het licht bij de Maarssense familie Pelkmans. Nadat de heer des huizes getroffen werd door een infarct, was een scootmobiel voor zijn persoonlijke mobiliteit noodzakelijk. Vanwege de Maarssense aanpassing gaat de gemeente voortaan (mits al geen bijdrage wordt geïnd voor hulp bij het huishouden) in het kader van de WMO een eigen bijdrage heffen. De gemeente Maarssen heeft de familie een tweetal brieven gestuurd over de eigen bijdrage regeling WMO. Beide brieven zijn door het CAK aangemerkt als informatieve brieven en kunnen niet worden aangemerkt als een beschikking.

Het CAK stelt in de situatie van de familie Pelkmans: "Gelet op het feit dat u van uw gemeente geen beschikking heeft ontvangen omtrent de eigen bijdrageregeling voor uw scootmobiel gaat de overgangstermijn voor u in op 10 september 2010 en niet per 1 juli 2010 zoals de gemeente wilde." Een woordvoerder namens de gemeente Stichtse Vecht over de invoering: "In 2009 heeft de raad van Maarssen besloten tot de invoering van de eigen bijdrageregeling per 1 januari 2010. De eigen bijdrageregeling is een regeling die past binnen de WMO. Bij de invoering is gebleken dat de Wmo-verordening in procedureel opzicht nog onvoldoende is aangepast." Na al diverse malen met de gemeente gecommuniceerd te hebben en geen stap verder gekomen te zijn, nam de familie Pelkmans contact op met de Maarssense ombudsman Druppers.

De fractievoorzitter van Maarssen 2000 opende deuren en schreef het bezwaarschrift. Druppers daarover: Ik heb vorig jaar, als raadslid in Maarssen, het college al op de hoogte gebracht van mijn twijfels betreffende de invoering van de eigen bijdrage WMO. Ik heb hier ook vragen over gesteld, maar ik kreeg als antwoord dat de gemeente het op een goede manier had aangepakt." Waar het bezwaarschrift van Druppers leidde naar het gelijk van de familie Pelkmans, daar geeft de gemeente Stichtse Vecht aan dat het overleg tussen CAK en gemeente tot de oplossing leidde: "Het college was op de hoogte van deze zaak en heeft in het belang van de cliënt in overleg met het Centraal Administratie Kantoor hier actie op ondernomen en het probleem opgelost." Druppers vreest een financiële tegenvaller voor de gemeente omdat hij stelt dat Maarssens breed de invoering van de eigen bijdrage in strijd met de wet was: "Het kan na deze uitspraak op bezwaar niet zo zijn dat andere cliënten de eigen bijdrage wel zouden moeten betalen vanaf 1 juli 2010. Dit is een uitspraak over de door de gemeente Maarssen gevolgde procedure bij de invoering van de eigen bijdrage WMO. Als deze procedure voor één cliënt in strijd met de wet is, is die dat ook voor alle andere cliënten. Volgens mij loopt de gemeente over de periode 1 juli 2010 tot 11 maart 2011 de inkomsten uit de invoering van de eigen bijdrage mis." De woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht over die mogelijkheid: "Deze zaak is voor het college reden om na te gaan voor welke cliënten de getroffen oplossing ook van toepassing is. Zo nodig wordt het beleid aangepast." Wethouder Verkroost over het onderwerp: “U begrijpt dat de aard van zo’n zaak vraagt om een gedegen en zorgvuldig onderzoek, omdat er zowel juridische als financieel technische aspecten aan vastzitten. Daar komt bij dat de voormalige gemeente Maarssen één van de koplopers was bij het vaststellen van het beleid voor deze eigen bijdrageregeling, waardoor procedureel nog niet alles bekend was. Dankzij jurisprudentie is dat inmiddels duidelijker ingekaderd.”

Redactie website Maarssen 2000: Ron Druppers heeft inmiddels op 15 maart het college gevraagd om uitleg over de nu ontstane situatie en is in afwachting van het antwoord.

Attachments:
Download this file (Memo vragen M2000 WMO.pdf)Memo vragen M2000 WMO.pdf[ ]82 kB

Is de eerste echte gemeenteraadsvergadering van Stichtse Vecht nog bestempeld als een matte vertoning, zo kan de raadsvergadering van 8 maart 2011 de boeken in als een chaotisch samenzijn.

 

Mooie nieuwe raadszaal, maar fractieoverleg is nauwelijks mogelijk.

Aan de stijlvol verbouwde raadszaal in het gemeentehuis in Loenen a/d Vecht heeft het niet gelegen, hoewel nog wel het één en ander aangepast mag worden. Zo werden de raadsleden op de achterste rij regelmatig verrast door een koude windvlaag vanuit het plafond, weer andere raadsleden hadden een plek gekregen onder een soort zonnehemel. De sterkte van de lampen deed denken aan een hete zomermiddag aan het Gardameer in Italië. Volgende keer een kwestie van goed insmeren. Ook de plaatsindeling had enige voeten in aarde en kon niet op ieders goedkeuring rekenen. Een hoog Tweede Kamer gehalte, waardoor tussentijds overleg met fractieleden niet eenvoudig was.  

 

Bewoners niet welkom voor werksessie, echter pers wel!

Op de raadsagenda, opgesteld in de geest van het nieuwe vergadermodel, stond o.a. besluitvorming over dit nieuwe vergadermodel. Daarna waren er twee werksessies gepland over de begroting 2011 en het gebiedsgericht werken. Gelet op de uitnodiging waren zowel de raadsvergadering als de werksessies openbaar. Echter nadat de raadsvergadering was afgelopen, werden geïnteresseerde inwoners van Stichtse Vecht verzocht de publieke tribune te verlaten. Daar zit je dan met  goed fatsoen. Wel getuige mogen zijn van een zeer rommelige raadsvergadering, maar op het moment dat het interessant voor je wordt mag je vertrekken. Nee, dit soort praktijken doet het niet goed bij de burger en brengt ze zeker niet dichterbij de politiek!  Zeker als achteraf blijkt dat de pers wel gewoon mocht blijven.

Over de inhoud van deze werksessie kan niks gemeld worden. Aangezien de burgers van Stichtse Vecht niet bij deze als openbaar gepubliceerde bijeenkomst mochten blijven, heeft ook de fractie van Maarssen 2000 besloten deze werksessie niet bij te wonen.

 

Vergadermodel nieuwe stijl heeft verhoudingen coalitie vs oppositie weer op scherp gezet.

Over het vergadermodel kunnen we lang of kort zijn. Laat ik mij maar beperken tot een korte versie. Diverse vergaderingen waren al vooraf gegaan aan de defintieve besluitvorming. Informele vergaderingen met de raad, maar ook vergaderingen met alleen de fractievoorzitters. Zo denk je er met zijn allen uit te zijn en zo begint het spel weer opnieuw. Slotconclusie is dat na de afgelopen raadsvergadering de verhouding tussen de coalitie en niet coalitiepartijen weer op scherp is gezet. De termen coalitie en oppositie zijn na deze avond weer op de kaart van Stichtse Vecht gezet. Ondanks alle goede voornemens kan de coalitie, onder aanvoering van de fractievoorzitter van de VVD, zich verantwoordelijk zien voor deze tweedeling. De taak van de voorzitter van de raad om 33 kikkers in de kruiwagen te houden is zowiezo al een hele opgaaf, maar vanaf nu een schijnbaar hopeloze missie. Het nieuwe vergadermodel, gebasseerd op het coalitievoorstel,  zorgt er o.a. voor dat de parijen die niet beschikken over een kandidatenlijst (Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht) geen fractieassistenten ter benoeming kunnen voordragen. Dit vergadermodel is een combinatie van het Almerense en Amersfoortse model, alleen een goede invulling ontbreekt. Duidelijk is dat er nog genoeg onduidelijkheid is.

Gelukkig is  de inspraakmogelijkheid van de burger bij de raadsvergadering toch mogelijk gemaakt. Het voorliggende vergadermodel sloot deze mogelijkheid uit. Het door de Groep Frank van Liempdt DVV ingediende amendement werd door de raad aangenomen.

 

Ook bij benoeming vertegenwoordigers in diverse gemeenschappelijke regelingen blijkt dat coalitie de rijen sluit.

Ook de benoeming van de vertegenwoordigers in de diverse besturen van gemeenschappelijke regelingen verliep behoorlijk chaotisch. Raadsleden die nog staande de vergaderingen mee wilde dingen voor een lidmaatschap, onduidelijkheid over de stemprocedure, stembriefjes die daardoor niet meer correct waren, etc. Nadat alle stemmen waren geteld, bleek ook hier weer dat de raadsleden van de coalitiepartijen elkaar goed hebben verwend.    

 

Is 'Het Vechtse Verbond' net zo principieel als Maarssen 2000?

De motie van Het Vechtse Verbond betrof het niet toekennen van een vergoeding aan raadsleden voor computergebruik. Deze vergoeding is opgenomen in de rechtspositieregeling raadsleden gemeente Maarssen, welke zolang geen nieuwe regeling is vastgesteld van kracht is voor de gemeente Stichtse Vecht. Uiteindelijk is deze motie aangehouden, omdat binnenkort de raad gaat beslissen over een nieuwe rechtpositieregeling. Of deze vergoeding hierin blijft bestaan is nog een vraag. Indien de motie opnieuw in stemming wordt gebracht, is onze fractie wel benieuwd of de fractie van Het Vechtse Verbond bij een voor hun negatieve uitslag, zo principieel is dat zij wel afziet van deze vergoeding. Volgen zij daarin de fractie van Maarssen 2000, die dit 4 jaar geleden wel deed? 

 

Daar zijn we weer!

De volgende bijeenkomst van de raad is op dinsdag 15 maart 2011, aanvang 19.30 uur.

Locatie: raadszaal in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht.

U kunt onze raadsleden tijdens de vergaderingen volgen via Twitter @Maarssen2000.

  

 

Afgelopen dinsdag 8 februari heeft dan eindelijk de eerste echte raadsvergadering van de raad van Stichtse Vecht plaatsgevonden. Op de agenda stonden onder andere een debat over het coalitieprogramma, het voorstel van de groep Frank van Liempdt DVV om de naam Stichtse Vecht te veranderen en twee verordeningen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB).

 

12 fracties resulteert in weinig debat

Gezien het feit dat de raad op dit ogenblik uit 12 fracties bestaat was de spreektijd voor de eerste termijn van het debat over het coalitieprogramma op 5 minuten gesteld. Tot een echt debat kwam het daardoor niet. De fracties konden kort hun zienswijze op het coalitieprogramma geven (zie bijlage voor de inbreng van Maarssen 2000) en eventueel moties indienen. Maarssen 2000 heeft twee moties ingediend.


Eerste motie Maarssen 2000:  "Beperking van de inhuur van (veelal zeer dure) externen"
Maarssen 2000 wil dat deze inhuur in 2014 met minimaal 60% is teruggebracht. In haar reactie op deze motie zei het college bij monde van wethouder Ploeg, dat het college de strekking van de motie geheel onderschreef en de motie graag ten uitvoer wilde brengen, maar dat zij nu nog niet kon zeggen of de door Maarssen 2000 gevraagde 60% haalbaar zou zijn. Het college verzocht Maarssen 2000 om de motie aan te houden totdat het collegeprogramma uitgebracht wordt, waarin het college met concrete percentages zal komen. Maarssen 2000 is daarmee akkoord gegaan en laat deze motie dus nog even op de plank liggen. 

 

Tweede motie Maarssen 2000: "De raad kan het goede voorbeeld geven"
Een tweede motie had als doel om als gemeenteraad een voorbeeld te stellen met betrekking tot de inhuur van externen. Op dit ogenblik heeft de raad van Maarssen een dure extern ingehuurde griffier. Maarssen 2000 vroeg in de motie aan de burgemeester, als voorzitter van de raad, om de sollicitatieprocedure voor een vaste griffier in loondienst zo snel mogelijk op te starten zodat deze uiterlijk op 1 juli aangesteld kan worden. Het antwoord van de burgemeester was een volmondig ja, waardoor deze motie dus uitgevoerd gaat worden.


Alle overige moties zijn verworpen
Na een stemming over de door andere partijen ingebrachte moties (o.a. uitbreiding koopzondagen), die allen werden verworpen, besloot de raad om geen debat in tweede termijn te voeren. De raad besloot dit deel uit te stellen tot na de aanbieding begroting en van het collegeprogramma, zodat er dan een echt inhoudelijk debat gevoerd kan worden.

 
De naam van de gemeente: De Stichtse Vecht
Het idee om de naam Stichtse Vecht te gaan veranderen was, volgens de fractie van Maarssen 2000, iets wat de oude raden hadden afgesproken. Stichtse Vecht zou de werknaam zijn tijdens de voorbereidingen van de fusie. Gezien het kostenaspect stemde de fractie van Maarssen 2000 echter niet in met dit voorstel. In een tijd dat de broekriem aangehaald moet worden vinden wij het niet verantwoord om een bedrag van meer dan € 100.000,- uit te geven aan een naamsverandering.


Toeslagenverordeningen Wet werk en bijstand (WWB) en Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
Bij de stemming over deze verordeningen had Harry Noltes een amendement geschreven op één van de artikelen in deze verordeningen. Ondanks veelvuldig overleg met wethouder van der Horst, voorafgaand aan de raadsvergadering, verklaarde deze niet bereid te zijn deze wijziging op te nemen, nog voordat het amendement officieel was ingediend en de raadsleden waren geïnformeerd over de inhoud van het wijzigingsvoorstel. Vanuit de raad is toen de practische oplossing geopperd om de verordeningen vast te stellen zoals door het college ingebracht, maar dat er nog goed gekeken moest worden naar het amendement. De kennis van Harry Noltes werd door de raad zo hoog ingeschat dat men zich kon voorstellen dat hij gelijk had. Mocht blijken dat dit zo is dan wordt op de volgende raadsvergadering de verordening, inclusief amendement, opnieuw met terugwerkende kracht vastgesteld.


Tot slot
Om ongeveer half één kwam hiermee een einde aan een lange vergaderavond, die zeker voor de inwoners op de publieke tribune als mat werd ervaren.  Maarssen 2000 heeft op het overleg van fractievoorzitters met de burgemeester en griffier,  dat direct na deze raadsvergadering plaatsvond, dan ook aangedrongen om echt op korte termijn een aantal zaken te regelen om de burgers niet helemaal kwijt te raken.


Download Free Joomla Templates by vonfio.de