Op 20 en 21 juni 2011 vinden er weer openbare werksessies. Voorafgaand aan de werksessie op 21 juni vindt er eerst een extra raadsvergadering plaats.

Op de agenda van de werksessie van dinsdag 20 juni staat WMO Harmonisatie en Wijkgericht werken en een toelichtende presentatie over het Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2012 – 2015 “Samen werken aan Veiligheid”. De vergadering begint op 20.00 uur, in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht..

De extra raadsvergadering op 21 juni 2011 staat geheel in het teken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De vegadering vangt aan om 19.30 uur , in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht.
Aansluitend start een werksessie. De agenda van de werksessie van dinsdag 21 juni betreft de uitwerking van het Collegeprogramma en een raadsvoorstel bevattende het procesvoorstel strategische heroverweging. Deze vergadering begint om 21.00 uur

 

De agenda en vergaderstukken:

Werksessie 20 juni 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.

Raadsvergadering 21 juni 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.

Werksessie 21 juni 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.

Tijdens deze raadsvergadering waren er drie agendapunten van belang.

Het sturen van een brief aan het BRU over de Regionale Agenda 2011-2014, de plaatsing van een 380 KV transformatorstation in Breukelen en de inzet van Stichtse Vecht met betrekking tot het Bestuursakkord op het VNG congres.


Voor wat betreft de conceptbrief aan het BRU die het college aan de raad had voorgelegd waren er vanuit de raad toch nog wel een aantal opmerkingen, die de raad graag in de brief verwoord zag. Nadat het college dit had toegezegd werd met het sturen van de brief ingestemd.


De beraadslagingen over het plaatsen van een 380 KV transformatorstation in Breukelen had wat meer voeten in de aarde. Het college had op 18 april jl., tijdens een overleg met het Rijk, al laten weten niets te voelen voor de plaatsing van dit transformatorstation in Breukelen, maar wel mee te werken als er een aanwijzingsbesluit van het Rijk zou komen. Een motie van Duurzaam Stichtse Vecht -waarin de raad zich uitsprak tegen de plaatsing- werd vrijwel raadsbreed aangenomen. Alleen de CU/SGP kon met een van de drie opdrachten aan het college niet instemmen. Hiermee heeft de raad een krachtig signaal afgegeven naar het Rijk en TenneT, die als ze slim zijn toch maar met de gemeente in overleg gaan.


En dan het Bestuursakkoord. U heeft op onze site al uitgebreid kunnen lezen waar dit om draait. Het Rijk (lees het kabinet Rutte) wil, om de bezuinigingen van 18 miljard te kunnen halen, een aantal Rijkstaken bij de gemeenten over de schutting gooien en ook gelijk nog eens 5% in mindering brengen op het geld dat de gemeenten krijgen om dit dan uit te gaan voeren. Het college was van mening dat zij deze 5% korting d.m.v. efficiency-maatregelen wel kunnen wegwerken. Alleen bij de korting op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen ziet het college problemen. Het college stelde dan ook voor om op het VNG congres van volgende week een voorstel in te dienen om de korting van het Rijk op dit punt in te trekken.


Dit standpunt gaat Maarssen2000 lang niet ver genoeg. Maarssen2000 vindt dat, als het Rijk taken bij de gemeente neerlegt, het Rijk daar ook voldoende geld bij moet meegeven. Als dit niet gebeurt zal dat uiteindelijk ten koste gaan van die mensen die zich toch al aan de onderkant bevinden. Zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicaten en mensen met een bijstandsuitkering. Voor Maarssen2000 onaanvaardbaar en ook voor de PvdA, GroenLinks, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, Breukelen Beweegt, Maarssen Natuurlijk, Duurzaam Stichtse Vecht en de groep Frank van Liempdt DVV. Met een stemming van 16 stemmen vóór het standpunt van het college en 15 tegen, was dit weer zo'n nipte overwinning van de coalitie.

 

Wat opviel was dat D66 voor stemde, geheel tegen de landelijke lijn van D66 in.

Bent u ook zo benieuwd wat Pechtold daarvan vindt? Stuur hem een tweet: @APechtold.

 

Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een Bestuursakkoord gesloten. In dit akkoord is de overheveling van een aantal Rijkstaken (zoals Jeugdzorg, AWBZ en de Wet werken naar vermogen) naar gemeenten afgesproken. De Fractie van Maarssen2000 heeft grote problemen met dit akkoord. Enerzijds vanwege de grote nadelige financiële consequenties en anderzijds omdat decentralisatie van taken niet persé een garantie is voor een betere uitvoering. Dit alles kan dus ten nadele zijn van cliënten.

 

Een rekenvoorbeeld:

Een deel van de AWBZ wordt ondergebracht in de WMO. Op financiële middelen die voor dit specifieke onderdeel beschikbaar  worden gesteld wordt 5% korting toegepast. Voor de Stichtse Vecht betekent dit een bezuiniging van € 550.000 op jaarbasis.
Maarssen2000 is van mening dat bij een dergelijk tekort, alle WMO voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, voorzieningen voor gehandicapten etc.) hieronder gaan leiden.

 

Op het totale pakket dat het kabinet bij Stichtse Vecht over de schutting gooit, wordt op de beschikbare financiële middelen  totaal ruim € 3 miljoen bezuinigd.

 

Maarssen2000 is tegen dit Bestuursakkoord!

 

Meer lezen over het Bestuursakkoord?

Klik hier en bekijk het volledige "Bestuursakkoord 2011 - 2015" op de site van de Rijksoverheid.

Klik hier en open de site van de VNG over het onderwerp Bestuursakkoord

 

 

 

Op 31 mei 2011 is er weer een openbare raadsvergadering van de gemeente Stichtse Vecht. Op de agenda van de raadsvergadering komen de ondwerpen terug die eerder deze maand zijn besproken in de werksessies. Daarnaast ligt er een initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA inzake het bestuursakkoord Rijk-Gemeenten ter besluitvorming voor en wordt de aangehouden motie van Breukelen Beweegt betreffende de OZB-compensatie voor sportverenigingen in stemming gebracht. Klik hier voor de vergaderstukken.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht. 

Spreekrecht
Aanwezigen op de publieke tribune dienen zich voor het spreekrecht aan te melden tot uiterlijk maandag 30 mei 2011, 12.00 uur, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0346-254275.

Dat dingen ook snel kunnen gaan in Stichtse Vecht bewees de laatst gehouden raadsvergadering. Nog geen uur na aanvang van de vergadering kon de voorzitter van de raad de vergadering al weer sluiten. 

Echt veel bijzonders stond er dan ook niet op de agenda van 26 april 2011, waarbij ook nog eens "het reglement van orde van de vergadering van de gemeenteraad" en "de verordening op de werksessies" opnieuw de eindstreep niet haalden en weer werden verdaagd tot een volgende vergadering. Wat viel er dan nog wel te besluiten deze avond?

  

Het vragenhalfuurtje

In het gebruikelijke vragenhalfuurtje krijgen raadsleden de gelegenheid om mondelinge vragen te stellen aan het college. Dit keer waren er vragen van de fractie van D'66 over..... Ja waarover ook weer? 

De vragen van de fractie van Maarssen2000 betroffen het (niet) gebruik van de tijdelijke sporthal op sportpark Daalseweide. Onze fractie was ter ore gekomen dat deze sporthal door scholen niet meer gebruikt werd, omdat deze zou zijn afgekeurd door de arbeidsinspectie. Volgens wethouder Van der Horst vallen de problemen (akoestiek) mee en worden deze snel opgelost, zodat iedereen weer van de sporthal gebruik kan maken. De gemeente zelf hoeft niet voor de hiermee gepaard gaande extra kosten op te draaien. 

 

Rechtspositieregeling van de Raad

In de werksessie was al uitgebreid gesproken over deze rechtspositieregeling. Desondanks vonden de fracties van de PvdA en het Vechtse Verbond (HVV) het nodig met een motie te moeten komen over de hierin vastgelegde computervergoeding voor raadsleden. Had het Vechtse Verbond op advies van de wethouder nog afgezien van het indienen van een motie tijdens de werksessie, nu vond de fractievoorzitter van HVV het wel noodzakelijk om samen met de fractie van de PvdA met een gelijkluidende motie te komen. De onderbouwing van deze motie om  raadsleden voorlopig af te laten zien van de diverse computervergoedingen in afwachting van definitieve besluitvorming inzake de digitalisering van raadsinformatie, vonden bij de overige raadsfracties geen gehoor. De motie werd met ruime meerderheid verworpen. De fractie van Maarssen 2000 gaat uit van het standpunt dat elk afzonderlijk raadslid een juiste afweging maakt indien hij/zij een beroep doet op deze vergoeding. Een amendement van het CDA inzake voortzetting deelname gemeentelijk fietsproject werd wel unaniem aangenomen.      

 

Bestemmingsplan Angstelkade

Na de behandeling van dit bestemmingsplan werd in de werksessie geconcludeerd dat deze als "hamerstuk" kon worden vastgesteld in de raadsvergadering. Een klap met de hamer van de voorzitter zou dus voldoende moeten zijn ware het niet dat toch nog een enkel raadslid het nodig vond nog een bijdrage te moeten leveren. Een hamerstuk is een hamerstuk en geen bespreekpunt, maar jammer genoeg is dit nog niet voor ieder raadslid een gegeven.

 

Benoeming burgerleden werksessie

Op de agenda stonden verder de benoeming van nieuwe "burgerleden" voor de werksessies. Voor Maarssen2000 is als burgerlid Ruben Korevaar benoemd. Hij vervangt Hein-Bert Schurink, die de zetel van Ruben even opgevuld heeft toen deze in het buitenland verbleef.  Welke onderwerpen Ruben namens Maarssen2000 bij de werksessies voor zijn rekening neemt wordt in de fractie nog nader uitgewerkt.

 

Verordeningen presidium en seniorenconvent

Tot slot moesten er een tweetal verordeningen worden vastgesteld: de verordening op het presidium en de verordening op het seniorenconvent. Omdat beide "organen" van de raad hun eigen verordening als goed hadden beoordeeld, was verdere inhoudelijke discussie overbodig en bleek vaststelling een formaliteit. Al met al een vlotte vergadering met echter bijzonder weinig politieke inhoud.

 

Presentatie strategische heroverweging

Na de raadsvergadering volgde een presentatie door de wethouders Ploeg en De Groene over het proces van de strategische heroverweging. Een presentatie die vooral het eerste gedeelte een herhaling van zetten betrof. Een vaststaand feit is inmiddels dat de gemeente Stichtse Vecht de komende jaren oplopend van ruim € 4 miljoen in 2012 tot € 7,3 miljoen in 2014 moet bezuinigen om een sluitende begroting te krijgen. Dit is dus het bedrag dat per jaar bezuinigd moet worden en niet een optelsom over meerdere jaren. Geen gemakkelijke opgave, maar er zullen binnenkort belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. De provincie heeft inmiddels na beoordeling van de begroting 2011 de gemeente Stichtse Vecht onder preventief toezicht geplaatst wegens het ontbreken van een sluitende meerjarenbegroting. Het college riep tijdens de presentatie de gemeenteraad en de burgers op mee te participeren in het maken van keuzes welke moeten leiden tot flinke besparingen. Het lijkt er een beetje op dat het college het zelf niet aan durft haar verantwoordelijkheid te nemen en zich probeert te verschuilen achter de inwoners en de gemeenteraad. Dit college is geformeerd op basis van een verkiezingsuitslag, waarbij je toch mag verwachten dat de kiezer heeft gekozen voor die politieke partijen waarvan gedacht werd dat zij die bestuursverantwoordelijkheid konden dragen en overeenkomstig hun verkiezingsprogramma's zouden handelen in het belang van de inwoners van Stichtse Vecht. Niks blijkt minder waar. Na het coalitieprogramma is het nog steeds wachten op een collegeprogramma. Een programma dat duidelijk moet maken waar dit college voor staat en waar zij de komende periode naar toe wil.

De komende maanden staat in het teken van participatie, het meedenken met het college op welke programma's er bezuinigd moet gaan worden. Na het zomerreces komt het college met een eerste inventarisatie. De fractie van de PvdA maakt zich terecht zorgen over het gekozen tijdspad. Volgens wethouder Ploeg is een verhoging van de gemeentelijke belastingen vooralsnog niet het uitgangspunt, maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de