Maarssen2000 maakt zich ernstig zorgen over de behartiging van de belangen van de inwoners van Maarssen  door het huidige college en de meerderheid van de raad van Stichtse Vecht!

 

 

Maarssen2000 werd afgelopen dinsdag volkomen verrast door het persbericht van de Bibliotheek AVV over mogelijke sluiting van de bibliotheek in Maarssen-Dorp.

 

 De fractie van Maarssen2000 is zeer verontrust door het feit dat de gemeente in haar reactie niet onmiddellijk heeft aangegeven dat er van het sluiten van de bibliotheek in Maarssen-Dorp geen sprake is. De sluiting van de bibliotheek in Maarssen-Dorp blijft, ondanks alle nuance die in het gemeentelijk persbericht staan, een zeer reële mogelijkheid.

 

Als het college hiertoe komende dinsdag zou besluiten is dat één van de vele beslissingen die dit college, welke wordt gesteund door de coalitie van VVD, CDA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en de CU/SGP, de afgelopen 15 maanden heeft genomen, die de inwoners van Maarssen ernstig benadelen en waar met de gevoelens van de Maarssenaren totaal geen rekening wordt gehouden.

 

Als voorbeeld verwijzen wij naar het weigeren van een garantstelling voor Maarssen On Ice en het besluit om, onder het regime van de Crisis en Herstelwet, het centrum van Maarssen-Dorp voor eeuwig te vernietigen door bij het Pieter de Hooghplein een grote supermarkt te bouwen.

 

Maarssen2000 heeft zich hard gemaakt om wel een garantie aan Maarssen On Ice te verstrekken en om de bouwplannen in Maarssen-Dorp tegen te houden, maar met een gemeenteraad waar een meerderheid van de raadsleden afkomstig zijn uit Breukelen en Loenen, bleek dit vechten tegen de bierkaai te zijn.

 

Maarssen2000 heeft al eerder haar bezorgdheid geuit over de onevenredige vertegenwoordiging in de raad van Stichtse Vecht. De raad van Stichtse Vecht bestaat uit 33 personen. De gemeente Stichtse Vecht heeft ruim 60.000 inwoners, waarvan + 40.000 uit voormalig Maarssen, + 13.000 uit voormalig Breukelen en + 8.000 uit voormalig Loenen. Dit zou in Stichtse Vecht hebben moeten leiden tot een verdeling van 22 raadsleden uit Maarssen, 7 uit Breukelen en 4 uit Loenen. Nu dat niet het geval is wordt de grootste bevolkingsgroep in Stchtse Vecht het kind van de rekening met, zoals het er nu naar uitziet, als nieuw dieptepunt de sluiting van de Bibliotheek in Maarssen-Dorp.

 

Maarssen2000 zal de eventuele sluiting van de bibliotheek in Maarssen-Dorp niet zo maar laten gebeuren. Wij zullen zowel maatschappelijk als politiek de aanjagers zijn van initiatieven om deze belangrijke voorziening voor Maarssen-Dorp te behouden.

 

Onderteken de petitie tegen de sluiting!

Wij roepen de inwoners van Maarssen op om de petitie tegen een eventuele sluiting te ondertekenen. Hoe meer inwoners voor dinsdag 17 april de petitie getekend hebben, hoe groter de kans is dat het college niet durft te besluiten om de bibliotheek in Maarssen dorp te sluiten.

Klik hier om de digitale petitie te tekenen!

 

Voor de volledigheid hieronder de volledige teksten van de Persberichten van Bibliotheek AVV en de gemeente Stichtse Vecht.

 

Bezuinigingen voor de Bibliotheken in Stichtse Vecht

In december vorig jaar kreeg de Bibliotheek AVV de opdracht van de gemeente Stichtse Vecht om een businesscase te maken, waarbij 25 procent bezuinigingen gehaald zou moeten worden.
Hiervoor heeft de Bibliotheek een onderzoeksbureau in de arm genomen dat onderzocht heeft hoe deze bezuinigingen te behalen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Bibliotheek vier volwaardige Bibliotheken (Loenen, Breukelen, Maarssen-Dorp en Maarssenbroek) kan behouden en in de kleine kernen een collectie op scholen kan inrichten.

Onlangs heeft de Bibliotheek AVV van de gemeente echter te horen gekregen dat de Bibliotheek Maarssen-Dorp dicht moet, omdat in Maarssenbroek een nieuwe Bibliotheek wordt gebouwd. Voor de jeugd zou nog wel een kleine vestiging opengehouden kunnen worden, maar volwassen klanten zullen aangewezen zijn op de Bibliotheek in Maarssenbroek.

De gemeente heeft de Bibliotheek AVV nu een aanvullende opdracht gegeven om te berekenen wat een jeugdbibliotheek in Maarssen-Dorp zal kosten, waarbij de volwassen-collectie naar de nieuwbouw in Maarssenbroek wordt overgebracht. De Bibliotheek zal ook aan deze opdracht voldoen. De businesscase wordt op 17 april in het college besproken. Daarna zal het college een besluit nemen over de Bibliotheekvoorzieningen in de Stichtse Vecht.”

 

De gemeente Stichtse Vecht, bij monde van wethouder Helling, haastte zich dit bericht van de Bibliotheek AVV tegen te spreken:

 

“Vandaag heeft Bibliotheek AVV een persbericht uitgegeven waarin de directie van de bibliotheek mededelingen doet over de toekomst van het bibliotheekwerk in Stichtse Vecht. Zo staat in het bericht onder meer aangegeven dat de bibliotheek in Maarssen-Dorp zou moeten sluiten. 

Wij hechten eraan u te laten weten dat deze berichtgeving prematuur en feitelijk niet juist is. We zijn als gemeente met de bibliotheek nog volop in gesprek over de businesscase die de directie aan ons heeft gepresenteerd om een bezuiniging op het bibliotheekwerk te realiseren. Dit gesprek is niet afgerond. Wij hebben naar aanleiding van de businesscase om aanvullende gegevens gevraagd. Daarna kan het college een weloverwogen besluit nemen over de bibliotheekvoorzieningen in geheel Stichtse Vecht inclusief het aantal bibliotheeklocaties. Wij betreuren de onaangekondigde berichtgeving ten zeerste, omdat deze mogelijk tot verwarring leidt bij onze inwoners.

 

Bij de behandeling van de Bestuursrapportage najaar 2011 in de werksessie van 1 november 2011 werd de fractie van Maarssen 2000 verrast door de opmerking dat de regeling “PC’s van kinderen” in 2011 niet meer is uitgevoerd.

 

Deze regeling werd in 2009, door een aangenomen motie van de toen in de raad van de voormalige gemeente Maarssen vertegenwoordigde éénmansfractie Druppers (de huidige fractievoorzitter van Maarssen 2000), voor het eerst ingevoerd. De kosten van deze regeling werden gefinancierd uit de zogenaamde “Aloutaleb gelden”.

 

De regeling “PC’s voor kinderen” maakt het mogelijk voor een gezin wat leeft op een minimum inkomen, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand aan te vragen voor aanschaf van een computer en internetaansluiting, indien een kind binnen het gezin voor het eerst een overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 

Bij de behandeling van de begroting 2010, in november 2009, hebben de fracties van Maarssen 2000 en CU/SGP gezamenlijk een motie ingediend, waarbij het college verzocht werd de regeling “PC’s voor kinderen”, zoals in 2009 uitgevoerd, ook in 2010 en verder onveranderd voort te zetten.

 

Deze motie is toen aangehouden met de toezegging van de portefeuillehouder Sociale Zaken van de voormalige gemeente Maarssen (P. Schröder), de regeling te laten doorlopen totdat er een besluit zou vallen over de evaluatie van het minimabeleid.

 

Voor zover de fractie van Maarssen 2000 heeft kunnen nagaan heeft er in 2010 in de voormalige gemeente Maarssen geen evaluatie van het minimabeleid plaatsgevonden, waarbij besloten zou zijn tot afschaffing van de computerregeling voor kinderen. In 2010 is deze regeling ook gewoon uitgevoerd. Aangezien in de gemeente Stichtse Vecht nog geen harmonisatie van het minimabeleid heeft plaatsgevonden, is de fractie van Maarssen 2000 dan ook van mening dat de regeling “PC’s voor kinderen” onverkort van kracht is.

 

Uit informatie van een ambtenaar van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht hebben wij vernomen dat de afdeling Beleid van de gemeente Stichtse Vecht opdracht heeft gegeven aan de afdeling Sociale Zaken om deze regeling in 2011 niet meer uit te voeren.

 

Tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage in de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 8 november 2011, heeft de Harry Noltes namens de fractie van Maarssen 2000 een aantal mondelinge vragen gesteld aan de portefeuillehouder Sociale Zaken, wethouder Vital van der Horst:

 

1. Kan de portefeuillehouder bevestigen dat de afdeling Beleid daadwerkelijk de afdeling Sociale Zaken opdracht heeft gegeven geen uitvoering meer te geven aan de regeling “PC’s voor kinderen”?

 

2. Zo ja, heeft het college hiermee vooraf ingestemd of heeft de afdeling Beleid hiertoe uit eigen initiatief besloten?

 

3. Zo nee, wie heeft dan wel opdracht gegeven om de regeling “PC’s voor kinderen” in 2011 niet meer uit te voeren?

 

4. Op grond waarvan heeft de “opdrachtgever” gemeend te moeten hebben om een democratisch genomen besluit door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maarssen niet langer uit te voeren?

 

5. Waarom is de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd en heeft zij dit moeten vernemen uit de Bestuursrapportage najaar 2011?

 

6. Hoeveel aanvragen “PC’s voor kinderen” zijn er in 2011 ingediend?

 

7. Is de portefeuillehouder bereid per direct de regeling “PC’s voor kinderen” voor 2011 alsnog uit te voeren en alle mogelijk communicatieve middelen in te zetten om het bestaan van deze regeling onder de inwoners van de voormalige gemeente Maarssen bekend te maken, zodat deze alsnog een beroep kunnen doen op deze regeling?

 

8. Is het college bereid alle door inwoners van de voormalige gemeente Maarssen ingediende aanvragen voor de regeling “PC’s voor kinderen”(opnieuw) te beoordelen op basis van de bestaande regelgeving?

 

In de beantwoording van deze mondelinge vragen heeft de wethouder Sociale Zaken toegegeven dat er binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Stichtse Vecht per abuis vanuit is gegaan dat de regeling “PC’s voor kinderen” een éénmalige regeling was en daarom ten onrechte is besloten deze regeling in 2011 niet meer uit te voeren.

 

Dit houdt in dat de gemeente Stichtse Vecht alsnog de regeling over 2011 gaat uitvoeren voor de inwoners van de voormalige gemeente Maarssen, die voldoen aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking komen. De gemeente Stichtse Vecht zal dit ook communiceren richting de inwoners. De aanvragen die in 2011 zijn afgewezen worden opnieuw beoordeeld.

 

De fractie van Maarssen 2000 is zeer blij met het behaalde resultaat voor de minima van de voormalige gemeente Maarssen.

Zoals wij al eerder schreven gaat het schaatsevenement Maarssen on Ice als het aan het college en de coalitie ligt niet door. Geen cent gaat er naar Maarssen. Curieus nu blijkt dat de ijsbaan Breukelen WEL gesubsidieerd wordt. De vaste ijsbaan in Breukelen krijgt een "huursubsidie" van maximaal 1.500,- euro. Hoezo gelijke monniken gelijke kappen? Maarssen 2000 blijft echter niet bij de pakken neerzitten en heeft, samen met de Groep Frank van Liempdt DVV, een burgeractie opgestart. Doel van de actie is dat burgers en ondernemers uit Maarssen zoveel geld doneren aan Maarssen on Ice, dat het evenement gewoon doorgang kan vinden. Daartoe wordt onder andere woensdag a.s. een grote advertentie in De Vechtstroom geplaatst. (Zie hieronder.) Ook hebben we het bijgevoegde persbericht vandaag uitgegeven.

 

 

Maarssen 2000 heeft tijdens de raad van 25 oktober een motie ingediend om het evenement Maarssen on Ice dit jaar door te kunnen laten gaan.
De reden dat Maarssen 2000 de motie heeft ingediend was dat het college, na ambtelijke en bestuurlijke toezeggingen dat Maarssen on Ice wel een subsidie zou krijgen, plotseling met de mededeling kwam dat dit niet doorging.

Na een eerste termijn, waarin het leek dat sommige coalitiepartijen de motie wel wilden ondersteunen, sloten de rijen zich toen het college na een schorsing een absoluut nee liet horen.

 

Hieronder leest u hoe er per persoon en partij gestemd is;

 

Tegen de motie waren:

 

Jan Boogerd, ChristenUnie-SGP - Wim van den Bosch, ChristenUnie-SGP - Janine van Doesburgh, VVD - Mieke Hoek, Het Vechtse Verbond - Linda Hogeveen, D66 - Kathalijne de Kruif, VVD - Han Lyre, VVD - Frank Masteling, VVD - Dinno de Meer, CDA - Jos van Nieuwenhoven, VVD - Chris Portengen, Het Vechtse Verbond - Rob Roos, Streekbelangen - Siem Scherpenzeel, CDA - Marnix Veldhuijzen, CDA - Hetty Veneklaas, CDA - Renie Vis-de Ceuninck van Capelle, Streekbelangen - Fred Westra, VVD - Elfride Zeldenrust, VVD - Franko Živković-Laurenta, D66

Voor de motie waren:

 

Samir El Hafiani, Maarssen 2000 - Gerry Rijsterborgh, Maarssen 2000 - Plomp, Warner van Vossen, Maarssen Natuurlijk - Groep Frank Van Liempdt DVV - Dik van ´t Hof, Breukelen Beweegt - Cock van der Kaaij, Duurzaam Stichtse Vecht - Ingrid Groenewegen, PvdA - Gerjet Wisse, PvdA - Piet Paul, GroenLinks.

 

Maarssenaren, onthoud dit en denk hieraan als u de volgende keer in het stemhokje staat!
En mocht u het tegen die tijd vergeten zijn, dan zullen wij u er bij de volgende verkiezingen graag aan helpen  herinneren.

Attachments:
Download this file (MOTIE Maarssen on Ice.pdf)MOTIE Maarssen on Ice.pdf[ ]288 kB

Op 6, 12 en 13 september vinden er weer openbare werksessies. Voorafgaand aan de werksessie op 13 september vindt er eerst een extra openbare raadsvergadering plaats.

Op 6 september praat de gemeenteraad tijdens een werksessie voor het eerst over de omvang van de benodigde heroverwegingen en de richting van de heroverwegingsoperatie. Tot 1 september 2011 hebben de inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht via de website www.ditismijnstichtsevecht.nl ideeën over bezuinigen of het verkrijgen van extra inkomsten kunnen indienen. Er zijn 385 reacties binnengekomen.

Het college van B&W heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om te komen tot €11,1 miljoen structurele bezuinigingen vanaf 2015. Van dat bedrag wil het college zo’n 40 % bezuinigen op de eigen huishouding (huisvesting, ICT en dergelijke). De expertgroepen, bestaande uit inwoners en het maatschappelijk middenveld, adviseren het college over hoe de ombuigingen op de taken volgens hen het beste kunnen worden ingevuld. Op dinsdag 13 september 2011 wordt de kadernota in de gemeenteraad besproken.

 

Op de agenda van de werksessie van maandag 12 september 2011 staat o.a. de harmonisatie verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stichtse Vecht. Uit de begeleidende notitie blijkt echter dat het niet alleen gaat om de harmonisatie van de verordeningen van de voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen, maar wordt er gemakshalve ook nog een versobering van de regeling voorgesteld. De fractie van Maarssen 2000 maakt hier ernstige bezwaren tegen. Niet alleen tegen de bezuiniging zelf, maar ook de wijze waarop het college dit wenst door te drukken.

 

Tijdens de werksessie van 13 september 2011 wordt o.a. gesproken over de bestemmingsplannen "Oud Over 112" te Loenen aan de Vecht en Landelijk Gebied" te Nigtevecht.

 

De vergaderingen van de werksessies en de extra raadsvergadering worden allen gehouden in gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht. 
 

De agenda en vergaderstukken:

Werksessie 6 september 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.  

Werksessie 12 september 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.

Raadsvergadering 13 september 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken  

Werksessie 13 september 2011: Klik hier voor de agenda. Onder de agenda vindt u een link naar de vergaderstukken.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de