BRU gemeentenConceptnotitie samenwerking voor gevorderden 2.0 (woordvoerder en verslag Samir El Hafiani)

De burgemeesters en colleges van de U10-gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de conceptnotitie "samenwerking voor gevorderden 2.0. Op 14 november vindt een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats.

 

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) wordt opgeheven en om die reden wordt er gekeken of er in de toekomst toch een samenwerkingsverband tussen omliggende gemeenten is vast te houden. De gemeenten die hierbij betrokken zijn (Utrecht, Stichtse Vecht, Houten, Nieuwegein, Woerden, Vianen, Zeist, IJsselstein, De Bilt en Bunnik ) noemt men samen de U10. Gezamenlijk willen de gemeenten nader tot elkaar komen op diverse terreinen waaronder wonen, verkeer en vervoer, economie, toerisme etc. De meeste fracties zijn over het algemeen positief, alhoewel er wel enige vraagtekens werden gezet bij de democratische legitimiteit van deze nieuwe bestuurslaag.

De fractie van Maarssen 2000 is in hoofdlijnen akkoord met dit voornemen, maar is wel benieuwd naar de verdere uitwerking hiervan. Maarssen 2000 heeft vragen gesteld over het woningbeleid. Maarssen 2000 wil duidelijkheid hebben over het toekomstige toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen in de gemeente Stichtse Vecht. In het voorliggende stuk wordt wel aandacht besteedt aan betaalbaarheid en doorstromers, alleen ontbreken wat Maarssen 2000 betreft de "nieuwe" instromers (starters, jongeren) en hoe het toewijzingsbeleid in de toekomst vorm gegeven wordt. Volgens de portefeuillehouder zal dit in de toekomst worden ondergebracht bij de provincie. Zeer opmerkelijk aangezien dit altijd de taak van het BRU was en volkshuisvesting een gemeentelijke aangelegenheid is.

Op het plaatje rechts ziet u de huidige BRU-gemeenten.

130km

1.  Stand van zaken snelheid A2 (woordvoerder en verslag Ron Druppers)

In aansluiting op de RIB nummer 33 informeert de wethouder de werksessieleden over de stappen die het college heeft gezet om de motie van 27-09-2011 uit te voeren.

 

Als tweede punt op de agenda van de werksessie van 4 september stond het informeren van de raad over de stappen die het college had ondernomen, naar aanleiding van het besluit van de minister van Verkeer om van ‘s-avonds 7 tot ‘s-ochtends zes uur 130 km toe te staan op de A2.
Wethouder de Groene gaf een bondige en duidelijke uitleg over wat zich de afgelopen maanden in dit dossier heeft afgespeeld.

Onze woordvoerder bracht naar voren dat Maarssen 2000, gezien alle uitspraken van staats- en bestuursrecht deskundigen, er weinig hoop op heeft dat Stichtse Vecht dit zou kunnen tegen houden. Daarom werd aan het college de vraag gesteld om te onderzoeken of de € 17 miljoen, die de voormalige gemeente Maarssen zelf in het geluidsscherm heeft geïnvesteerd, van het Rijk terug te vorderen zijn. Dat lijkt Maarssen 2000 dan toch wel het minste wat we van de minister mogen vragen. Verder sprak onze woordvoerder zijn verwondering uit dat vanwege het nabijgelegen natuurgebied Botshol een snelheidsverhoging op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen op dit moment niet mogelijk is. Conclusie van Maarssen 2000 was dat in Nederland op dit ogenblik het welzijn  van de bloemetjes, bijtjes en vogeltjes belangrijker is dan het welzijn van mensen. Dit onderwerp wordt zeker nog vervolgd.

 

2.  Pva Integrale verkeersvisie (woordvoerder en verslag Gerry Rijsterborgh)

Een plan van aanpak voor een op te stellen verkeersvisie. Gestart wordt met het samenvoegen van de visies uit de voormalige gemeenten Breukelen (Verkeersvisie Breukelen), Loenen (Verkeersveiligheidsplan Loenen) en Maarssen (VPPG Maarssen).

 

De behandeling is uitgesteld omdat belanghebbenden tot 14 september 2012 hun meningen konden aanleveren. Om alle verkeersvraagstukken op één agenda te krijgen was de behandeling 14 dagen naar voren gehaald en geplaatst op de agenda van de werksessie van 4 september 2012. Omdat dit niet aan de belanghebbenden was gecommuniceerd en derhalve geen recht werd gedaan aan de gemaakte afspraken heeft de werksessie van 4 september 2012 besloten dit punt niet te behandelen en te verplaatsen naar de werksessie van 18 september 2012.

 

1. Winkeltijdenverordening (woordvoerder en verslag Ron Druppers)

De winkeltijdenwet bepaalt ondermeer de zondagssluiting van winkels. Binnen de mogelijkheden van de wet kan de gemeenteraad een verordening vaststellen, waardoor de raad c.q. het college koopzondagen kan aanwijzen. Het raadsvoorstel betreft de harmonisatie van winkeltijden per 1 januari 2013. Het coalitieprogramma voorziet in handhaving van bestaand beleid van koopzondagen, hierdoor blijven de lokale verschillen in stand.

 

winkelwagentjeOp 4 september was het weer zo ver. Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen en het eerste punt op de agenda was de verordening tot harmonisatie van de winkelsluitingstijden.
Maarssen 2000 is van mening dat er van enige harmonisatie geen sprake is in dit voorstel. Alles blijft, door afspraken in het coalitieprogramma, gewoon bij het oude.

Daarom was de eerste vraag die Maarssen 2000 stelde er een aan de woordvoerders van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en de CU/SGP), of één van hen inmiddels van mening was veranderd. Na een zeer uitgebreid antwoord van de fractievoorzitter van de VVD bleek dat er, volgens haar, nog steeds overeenstemming was over de afspraken. Een simpel nee had trouwens ook volstaan. Toen bleek dat er twee insprekers waren op dit punt, de uitbaters van de C1000 winkels in Loenen en Breukelen. De C1000 Loenen was tevreden en was alleen maar aanwezig om er op toe te zien dat er voor zijn winkel niets zou veranderen. Hoe anders was dat voor de heer Wals van de C1000 in Breukelen. Hij deed zijn beklag over het feit dat een ontheffing, die het mogelijk maakt voor winkels die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen, om op zondag na 16.00 uur open te zijn in Breukelen voor onbepaalde tijd aan Albert Heijn was gegund. Hij vond het vreemd dat er geen systeem was waarin ook zijn winkel een kans zou kunnen maken op deze ontheffing.

De wet staat trouwens toe dat binnen een gemeente per 15.000 inwoners zo’n ontheffing wordt afgegeven. Het is aan de raad om hiertoe dan ook het besluit te nemen.

De fractie van Maarssen 2000 vindt dat er pas echt sprake van harmonisatie is als in alle kernen dezelfde regels gelden, zonder dat dit leidt tot een vermindering van het huidige aanbod, dus evenveel koopzondagen en minimaal hetzelfde aantal ontheffingen in zowel Maarssen, Breukelen als Loenen. Hierdoor worden er geen winkelier de dupe van de wijziging van de verordening en zal het voor alle ondernemers in Stichtse Vecht, ongeacht in welke kern zij hun winkel hebben, duidelijk zijn waar zij aan toe zijn. Onze inschatting bij de voorbespreking in de fractie was dat, gezien de strekking van het voorstel, dat niet ging gebeuren dus was ons voornemen om tijdens deze behandeling aan te geven dat de fractie van Maarssen 2000 bij de raadsbehandeling van dit onderwerp hier niet mee zou instemmen.

Echter de inspraak van de heer Wals zorgde ervoor dat onze woordvoerder Ron Druppers ter plaatse aankondigde dat Maarssen 2000 met een amendement (een wijziging of toevoeging) op de verordening zou komen, waardoor ontheffingen van de zondagssluiting voor een periode van maximaal twee jaar zouden worden afgegeven.

Nadat de voorzitter het geplande half uur voor de behandeling van dit punt al met een half uur had verlengd, kwam zij na een uur behandeling tot de conclusie dat op dit punt niet alle partijen voldoende hun afwegingen naar voren hadden kunnen brengen en besloot zij de beraadslaging te schorsen en op 18 september voort te zetten.

Foto: GoogleMaandag 3 september was er een bijeenkomst in de Merenhoef over de toekomstige uitbreidingsplannen Merenhoef.

Wethouder Klaas Wiersema en vertegenwoordigers van het Leger des Heils, Kondor Wessels, de architect en de gemeente waren aanwezig om de meer dan 50 belangstellenden over de plannen te vertellen. Maarssen 2000 was als enige politieke partij aanwezig.

Koffie en limonade werden door de Merenhoef met enthousiasme uitgedeeld.

 

Er is een overeenkomst tussen het Leger des Heils en Kondor Wessels over de bouw van 43 appartementen in de sociale huursector en een nieuw gebouw voor de huisvesting van een gevarieerde medische groep zoals huisarts, fysiotherapeut en apotheek. Ook kinderopvang staat op het programma.

Het gebouw van de nu aanwezige aanleunwoningen wordt met een verdieping verhoogd. Achter de woningen op de Maarsseveensevaart is een parkeerplaats gepland. De bewoners van de vaart gaven aan hun twijfels hierbij te hebben. Bewoners van de van Lingelaan en de Vechtensteinlaan uitten hun bezorgdheid over de geluidoverlast.

 

Wethouder Wiersema gaf aan dat nog niets vast ligt en er geen vergunningen zijn afgeven.

Zeer positief is dat men omwonenden en bewoners van de Merenhoef in een vroeg stadium bij de plannen betrekt. Men kan zich aanmelden voor deelnemen aan de klankbordgroep, uit elke straat 2 à 3 mensen. De klankbordgroepgroep moet 1 oktober gevormd zijn.

Foto: Google.

Het zomerreces zit er op, het politieke spel kan weer beginnen. Op 4 en 5 september 2012 vinden er weer openbare werksessies plaats. Op 4 september praat de werksessie over de Winkeltijdenverordening, stand van zaken snelheidsperikelen op de A2, de intergrale verkeersvisie en de conceptnotie "Samenwerking voor gevorderden 2.0". Aansluitend aan de werksessie vindt er een besloten raadsbijeenkomst plaats, dus niet toegankelijk voor publiek en pers. Klik hier voor de agenda en de vergaderstukken

 


 

Op woensdag 5 september 2012 staat de werksessie in het teken van Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

 • Thema Veiligheid
 • Raadsvoorstel wijziging Brandbeveiligingsverordening
  Betreft: Het harmonisatievoorstel voor de regelgeving op het gebied van de brandbeveiliging, waardoor (met terugwerkende kracht) per 1 april 2012 (datum inwerkingtreding Bouwbesluit) voor de hele gemeente dezelfde regelgeving geldt.

  Thema Ruimtelijke Ordening
 • Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Kortrijk 30a en b te Breukelen. 
  Betreft: De realisatie van een bedrijfswoning (kwekerij). Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Raadsvoorstel bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Maarssen'. 
  Betreft: voortgezette behandeling en afronding van de werksessies van 18 juni en 5 juli 2012; de overige zienswijzen waarop geen inspraak- reacties zijn geweest worden behandeld. 

 • Klik hier voor de agenda en vergaderstukken
  Download Free Joomla Templates by vonfio.de