Op 12 maart van dit jaar stelde Maarssen 2000, voor de zoveelste keer in de afgelopen tien jaar, schriftelijke vragen over de afstelling van de verkeerslichten op de Verbindingsweg in Maarssen-Broek. Dit naar aanleiding van een aantal zware ongevallen die daar hadden plaatsgevonden, ondanks dat de kruisingen voorzien waren van verkeerslichten. De vraag die wij eigenlijk stelden was, of de ongevallen eigenlijk niet te wijten waren aan de afstelling van de verkeerslichten. Deze stonden namelijk zo afgesteld, dat op hetzelfde ogenblik als de ene rijrichting op rood ging, de kruisende rijrichting - zonder enige vertraging - op groen ging.

 

Op vragen die wij in het verleden aan verschillende andere college's stelden kregen wij steevast het antwoord dat er niets mankeerde aan de afstelling van de verkeerslichten. Het college beloofde in de beantwoording op de nieuwe vragen dat zij onderzoek zou laten doen naar de afstelling van de lichten en als daar aanleiding voor zou zijn deze aangepast zouden worden.

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de veiligheid op de kruisingen inderdaad zou verbeteren als er een (langere) ontruimingstijd van de kruispunten zou zijn. Het college heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft de aanpassing die dat mogelijk maakt enkele weken geleden laten uitvoeren. Hierdoor is wel de "groene golf" - waarvan wij nooit gemerkt hebben dat die er was - komen te vervallen. De afgelopen weken zijn er geen ongevallen meer geweest en van inwoners horen we dat ze het verkeersbeeld op de kruisingen nu als veel rustiger ervaren.

 

Al met al is Maarssen 2000 heel blij dat naar aanleiding van hun vragen en de naar aanleiding daarvan door het college ondernomen stappen de verkeerssituatie in Maarssen-Broek aanzienlijk veiliger is geworden.

Belangrijke bespreekpunten deze avond waren het Bestemmingsplan Landelijk Gebied en de Winkeltijdenverordening. Maar liefst 10 amendementen en moties werden er deze avond in stemming gebracht. Nee efficiënt en effectief vergaderen is er nog steeds niet bij in Stichtse Vecht.

 

Na een lange periode van voorbereidingen, vergaderingen en zienswijzen is eindelijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Alle door diverse partijen ingediende amendementen konden niet rekenen op een meerderheid in de raad en zijn verworpen:

 

- Amendement (A1) van Het Vechtse Verbond en PvdA over wijziging bestemming sportvelden:

verworpen met 13 stemmen voor (Maarssen 2000, PvdA, Het Vechts Verbond, GroenLinks, Maarssen Natuurlijk, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht) en 16 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie-SGP en Streekbelangen);

- Amendement Groep Frank van Liempdt-DVV (A3) over handhaven twee schuren Zogweteringlaan 2:

verworpen met 4 stemmen voor (Het Vechts Verbond, Maarssen Natuurlijk en Groep Frank van Liempdt-DVV) en 25 stemmen tegen;


- Amendement Het Vechtse Verbond en VVD (A2) over handhaven een schuur Zogweteringlaan 2:

verworpen met 8 stemmen voor (VVD, Het Vechtse verbond, Maarssen Natuurlijk en Groep Frank van Liempdt – DVV) en 21 stemmen tegen;


- Amendement Groep Frank van Liempdt-DVV (A4) over perceel Machinekade 13b:

verworpen met 2 stemmen voor (Maarssen Natuurlijk en Groep Frank van Liempdt-DVV) en 27 stemmen tegen.

 

De fractie van Maarssen 2000 wist zonder amendement de wethouder er van te overtuigen de reactie op de zienswijze Hof van Eden redactioneel aan te passen, zodat overduidelijk blijkt dat er geen apart proces meer komt om te beoordelen of de gemeente nog steeds redenen ziet om een procedure te starten voor het vergunnen van twee woningen. Hiermee hoopt de fractie van Maarssen 2000 nu eindelijk definitief de deur gesloten te hebben voor de bouw van 2 nieuwe woningen bij Hof van Ede.

 

Ook de bespreking van Winkeltijdenverordening deed weer de nodige stof doen opwaaien. Ook in de werksessie van 4 en 18 september was al hevig gediscussieerd over dit onderwerp.

In de nieuwe fusiegemeente Stichtse Vecht moeten alle oude gemeentelijke verordeningen opnieuw vastgesteld worden. Dit heet ook wel harmoniseren. Door een politieke afspraak tussen de caolitiepartijen is hier echter bij deze Winkeltijenverordening geen sprake van. Om de CU/SGP binnen de coalitie te halen is beloofd alle bij het oude te laten. Daarom zijn ook de honderden ondernemers in Stichtse Vecht niet betrokken bij deze verordening, voor Maarssen 2000 is dit onaanvaardbaar. Het door Maarssen 2000 ingediende amendement is door het college aangenomen waardoor in ieder geval één zwaar onrecht dat is ontstaan in de voormalige gemeente Breukelen, alsnog ongedaan wordt gemaakt. In de nieuwe Winkeltijdenverordening heeft in Breukelen de AH niet langer het alleenrecht om op zondag open te zijn, maar heeft de C1000 gelijke rechten.

 

De wijziging in de verordening betekent dat de ontheffing voor de zondagopenstelling voor één jaar wordt verleend en de ondernemer aan wie de ontheffing is verleend, het daarop volgende jaar niet in aanmerking komt voor verstrekking van de ontheffing, tenzij er geen andere verzoeken tot het verstrekken van ontheffing zijn ingediend.

Amendementen en moties van andere partijen haalden het niet:

 

- Amendement Duurzaam Stichtse Vecht (A5) tegen zondagopenstelling:

verworpen met 3 stemmen voor (Duurzaam Stichtse Vecht en ChristenUnie-SGP) en 26 stemmen tegen;


- Motie Groep Frank van Liempdt-DVV (M1) over gelijke behandeling winkelsluiting:

verworpen met 10 stemmen voor (Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Maarssen natuurlijk en Groep Frank van Liempdt) en 19 stemmen tegen;


- Motie Groep Frank van Liempdt-DVV (M2) over ontheffing supermarkten:

verworpen met 9 voor (Maarssen 2000, PvdA, Maarssen natuurlijk en Groep Frank van Liempdt) en 20 stemmen tegen;


- Motie Groep Frank van Liempdt-DVV (M3) over overleg met ondernemers:

verworpen met 10 voor (Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Maarssen natuurlijk en Groep Frank van Liempdt) en 19 stemmen tegen

 

Opmerkelijk is het stemgedrag van de fractie CU-SGP bij het amendement van Duurzaam Stichtse Vecht tegen zondagopenstelling. Hiermee liet zij toch haar coalitiegenoten vallen en dat terwijl juist op hun verzoek de huidig geldende bepalingen in stand blijven en geen harmonisatie plaatsvindt. Hoeveel keer kraaide ook al weer de haan?

 

Net voor slutingstijd van de raad konden alle agendapunten behandeld worden. Inmiddels is de nieuwe serie van de werksessies weer van start gegaan. Blijf ons volgen. De begroting 2013 is onderweg!

 

Op 18 september vond een voortzetting plaats van de werksessie van 4 september op het onderwerp Verordening Winkeltijden 2013.

 

Door de fusie van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen tot de nieuwe fusiegemeente Stichtse Vecht moet alle oude gemeentelijke verordeningen opnieuw vastgesteld worden. Dit heet ook wel harmoniseren oftewel gelijktrekken. Door een politieke afspraak tussen de caolitiepartijen is hier echter in Stichtse Vecht geen sprake van. Om de CU/SGP binnen de coalitie te halen is beloofd alle bij het oude te laten. Daarom zijn ook de honderden ondernemers in Stichtse Vecht niet betrokken bij deze verordening. Maarssen 2000 vindt dit onaanvaardbaar en zoekt een weg om er toch nog het beste uit te halen.

 

Tijdens de werksessie bleek er op de website van de gemeente bij de vergaderstukken van 18 september een memo (zie bijlage) te staan die echter niet ter hand was gesteld van de raads- en burgerleden. Hierin wordt het college geadviseerd om het amendement van Maarssen 2000 voor 90% te volgen. Komende maandag wordt in het fractieoverleg bepaald wat de uiteindeljke positie van Maarssen 2000 bij deze Verordening zal zijn.

 

 

Het tot uitvoering brengen van een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 september 2012 (woordvoerder en verslag Harry Noltes)

 

De wijziging van genoemde wet houdt in dat de gemeenteraad de basistarieven van de huishoudelijke verzorging vaststelt. Onze gemeente is inmiddels tezamen met Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen en Woerden gestart met een aanbestedingstraject van Hulp bij het Huishouden in het kader van de Wmo. De gemeenten worden hierbij bijgestaand door een Inkoopbureau.

Huishoudelijk Hulp kent 2 categoriën waarvoor nieuwe basistarieven moeten worden vastgesteld:

- HH1 - Hieronder wordt verstaan huishoudelijke werkzaamheden gericht op de woning en cliënt, bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk zoals kamers opruimen  en planten verzorgen en zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en het reinigen van toilet en badkamer. Indien nodig wordt dit aangevuld met boodschappen doen, broodmaaltijden bereiden en kleding en linnegoed wassen en strijken;

-HH2 - Hieronder wordt verstaan categorie HH1 aangevuld met advies, instructie en voorlichting over huishoudelijk werk, organisatie van het huishouden eventueel aangevuld met regievoering.

 

Om de aanbestedingsprocedure op een correcte wijze te doorlopen is het van belang dat de basistarieven zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Na vaststelling kunnen deze tarieven kenbaar gemaakt worden bij de aanbieders. Voor het vaststellen van deze basistarieven is een objectieve marktanalyse uitgevoerd door het Inkoopbureau. Uit het marktonderzoek is gebleken dat de range van de huidige tarieven liggen tussen € 15,50 en € 21,50 voor de HH1 en van € 21,50 - € 25,50 voor HH2. Het advies luidt de basistarieven voor HH1 vast te stellen op € 18,00 per uur en voor HH2 op € 20,12 per uur. De tarieven worden vastgesteld voor 5 jaar, zijnde de duur van de aanbesteding. Ook de brief van de VNG aan de gemeenten over het vaststellen van de basistarieven is meegenomen bij de totstandkoming van het raadsvoorstel (zie bijlage). Aan alle betrokken Wmo-raden is advies gevraagd over de inkoopstrategie van de aanbestedingsprocedure. Alle Wmo-raden hebben positief op het voorstel gereageerd.

 

Het vast te stellen basistarief is een minimumtarief. Dat wil zeggen dat Hulp bij het Huishouden niet voor bedragen lager dan het basistarief zal worden ingekocht. Het basistarief geeft geen indicatie over de werkelijke tarieven waarover in de aanbesteding overeenstemming wordt bereikt met de aanbieder. De uiteindelijk overeengekomen tarieven met de individuele aanbieders zijn sterk afhankelijk van diverse factoren zoals kwaliteit, deskundigheid en mate van innovatie.

 

Bij de behandeling van dit agendapunt rezen toch een aantal vragen bij de diverse fracties. Maarssen 2000 stelde haar vraagtekens bij de lange looptijd van het contract (5 jaar) en het gehanteerde basistarief bij de HH2 ad € 20,12, die daarmee onder het minimum ligt van de door het Inkoopbureau vastgestelde range! Ook is Maarssen 2000 benieuwd welke invloed deze basistarieven hebben op de PGB. Deze laatste vraag leefde o.a. ook bij de fractie van D66. De fractie van de VVD zag in de nieuwe vaststelling van de basistarieven voornamelijk een besparingsmogelijkheid. Op de vraag van de woordvoerder van D66 of de VVD meer belang hechtte aan kwalitatief goede zorg of aan bezuinigingen, kwam de woordvoerder van de VVD, mevrouw Doesburgh, niet verder dan een vaag antwoord dat kwaliteit wel belangrijk was en er sprake was van een openeinde regeling. Bij ons thuis zeggen we hierover: "mijn kip is ook ontploft".

 

Volgens wethouder Verkroost ligt bij het vaststellen van het uiteindelijk tarief de verhouding op 60% kwaliteit en 40% prijs. De keuze voor een contract van 5 jaar is ingegeven door het waarborgen van stabiliteit en continuiteit bij zowel cliënt als aanbieder. Wat de fractie van Maarssen 2000 betreft is deze waarborg niet minder bij een contract van 3 jaar. De uiteindelijke basistarieven bij Hulp in het Huishouden in natura worden dezelfde als bij de toekenning van de PGB, alleen dan zonder het bedrag voor overheadkosten.

 

Over het gehanteerde basistarief HH2, welke onder het minimum bedrag ligt van de range, volgt nadere informatie. Hierop kon wethouder Verkroost tijdens de werksessie geen direct antwoord geven. Volgens Maarssen 2000 lijkt het erop dat bij de bepaling van het basistarief voor HH2 met een verkeerde loonsom rekening is gehouden. De minimum loonsom bij HH2 ligt namelijk lager dan de minimum loonsom bij HH1 terwijl de hulpverlening bij HH2 meer bedraagt dan bij HH1. 

 

 

 

Attachments:
Download this file (VNG Ledenbrief_20120620.pdf)VNG Ledenbrief_20120620.pdf[handleiding vaststellen basistarieven Hulp bij het Huishouden]107 kB

Op de derde dinsdag van de maand zijn de werksessies hoofdzakelijk bedoeld als informatieve werksessies. Ook op 18 september 2012 staan er informatieve thema's op de agenda, als een presentatie over het Plassenschap Loosdrecht (Thema Recreatie) en het door de gemeente Stichtse Vecht op te stellen Participatiebeleid (Thema Welzijn).

 

DialoogHet laatste onderwerp is dubbel interessant nu de initiator van de Dag van de Dialoog heeft laten weten er mee te stoppen. Uit haar schriftelijke reactie blijkt dat samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht niet van de grond komt en het Burgemeester en Wethouders en ambtenaren ontbreekt aan welwillendheid, professionaliteit en vertrouwen om op gelijke voet een bijdrage te leveren aan goede burgerinitiatieven. De behoefte aan regie is bij de gemeente nog te groot. Maarssen 2000 is reuze benieuwd hoe het college vorm denkt te geven aan het nieuwe participatiebeleid. Blijft het bij goede voornemens of is het college echt van goede wil?

 

De informatieve sessie over het Plassenschap Loosdrecht gaat over de problematiek van het Plassenschap en mogelijke oplossingen. Discussie en besluitvorming vindt later dit jaar plaats. Ook op Provinciaal niveau vindt een toekomstdiscussie plaats. Sprekers van deze avond zijn de heer Martijn Smit, voorzitter van het Plassenschap en burgemeester van Wijdemeren en Gwen Boon en Jaap Bos van de Provincie.

 

Tevens staat deze avond op de agenda de uitgestelde behandeling van het Plan van Aanpak Intergrale Verkeersvisie. De behandeling is uitgesteld omdat belanghebbenden tot 14 september 2012 hun meningen konden aanleveren. Om alle verkeersvraagstukken op één agenda te krijgen was de behandeling 14 dagen naar voren gehaald en geplaatst op de agenda van de werksessie van 4 september 2012. Omdat dit niet aan de belanghebbenden was gecommuniceerd en derhalve geen recht werd gedaan aan de gemaakte afspraken heeft de werksessie van 4 september 2012 besloten dit punt toen niet te behandelen en te verplaatsen naar de werksessie van 18 september 2012. Hieruit blijkt maar weer dat je als lid van de werksessie er goed voor moet waken dat sprake is van correcte en transparante besluitvorming. Wat dat betreft ontbreekt het het presidium, als zijnde het orgaan dat de agenda's voor werksessie en gemeenteraad vaststelt, nog wel eens aan accuratesse. Of is het toch de invloed van het college van B&W op de vastselling van de agenda's?

 

Tot slot wordt deze avond de discussie voortgezet over de verordening winkeltijden. De beraadslagging hierover in de werksessie van 4 september 2012 is geschorst, omdat nog niet alle partijen voldoende hun afwegingen naar voren hadden kunnen brengen (zie verslag werksessie 4 september 2012 Thema Economische Zaken). Maarssen 2000 heeft inmiddels een amendement ingediend, zoals al door onze woordvoerder Ron Druppers was aangekondigd.

 

Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de