alt

Op maandagavond 21 januari 2013 vindt er een inloopavond plaats over het Ontwerpbestemmingsplan Schildershof in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Maarssen van 19.30 tot 21.30 uur.

 

Het Ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013 ter inzage via ruimtelijkeplannen.nl onder ID NL.IMRO.1904.PBSchildershofMDP-OW01.

 

U kunt het Ontwerpbestemmingsplan Schildershof ook raadplegen via de website van de gemeente Stichtse Vecht.

De meerderheid van de gemeenteraad van StichtseVecht (VVD, CDA, D'66, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond) heeft er voor gezorgd dit Ontwerpbestemmingsplan op een nog nooit in den lande vertoonde onethische wijze op de politieke agenda te krijgen. Zie bijgevoegde Motie van CDA en Streekbelangen (lokale partijen uit Breukelen).

 

Wij adviseren alle omwonenden, middenstanders en overige belanghebbenden zich goed te laten informeren over deze ingrijpende plannen in ons Maarssen-Dorp. Aangezien deze plannen worden ontwikkeld op grond van de Crisis- en Herstelwet, zijn de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden tegen het uiteindelijke bestemmingsplan Schildershof beperkt ten opzichte van andere bestemmingplannen.

 

UPDATE:

 • Eind december heeft St. Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) hierover een brief geschreven aan de gemeemteraad (bijgevoegd).
  Essentie: Het plan gaat voorbij aan de geldende regels m.b.t. de parkeer- en verkeersproblematiek.

 • Recent heeft de klankbordgroep Schildershof ook een brief aan de gemeenteraad gestuurd (zie bijlage).
  Samenvatting:

 

  • er is al meer dan voldoende aanbod in de foodsector.
  • het gaat ten koste van de kleine zelfstandigen die mogelijk hun zaak moeten sluiten (de omzet in Maarssen-Dorp wordt niet groter, er moet er eentje meer meedelen)
  • de noodzaak kan niet worden aangetoond (gezochte argumenten).
  • de infrastructuur is niet berekend op de toename van het verkeer.
  • de omwonenden zullen veel overlast krijgen door de toename van het verkeer, het laden en lossen van de vrachtauto’s (niet inpandig).
  • voor de supermarkt moet de Vincent van Goghstraat worden verbreed en de bestaande sociale huurwoningen moeten worden gesloopt.
  • het plein moet worden aangepast (fietsenklemmen, winkelwagentjes, parkeerplaatsen) voor de supermarkt, omdat niets op eigen terrein kan worden gerealiseerd.
  • het in strijd is met het geldende bestemmingsplan dat op goede gronden is vastgesteld.
  • door een toename van het verkeer zal er ook een toename van de luchtverontreiniging ontstaan. Het parkeren zal voor grote problemen zorgen.

 • Zie artikel UN dd 31 jaunari jl. (bijgevoegd) met aparte uitspraken van Wethouder Wiersema (die zegt dat hij gehouden is om te doen wat de raad zegt. Steunt hij het plan niet?) en een ambtenaar (die zegt dat de parkeerproblematiek op Pieter de Hooghplein geen onderdeel is van het bestemmingsplan Schildershof. Toch dient in het bestemmingsplan Schilderhof wel gekeken te worden naar voldoende parkeermogelijkheid ...).

 

alt

 

altM2000 vindt uitlatingen van VVD-fractievoorzitter mevrouw De Kruif erg vervelend voor betrokken bestuurders en weerlegt deze uitspraken.

 

De VVD Stichse Vecht en haar fractievoorzitter mevrouw De Kruif hebben onlangs uitspraken gedaan die Maarssen2000 (verder M2000) verre van zich werpt en erg vervelend vindt voor betrokken bestuurders. M2000 neemt nadrukkelijk afstand van deze beweringen en weerlegt ze.

 

Website VVD
Op de website van de VVD Stichtse Vecht staat (zie bijlage voor gehele artikel):
In de toelichting van de motie van Maarssen2000 is te lezen dat er uiterste politieke consequenties aan verbonden kunnen zijn (de tertiaire vraag in de toelichting). Ook is duidelijk geworden dat het ontslag van de burgemeester is geëist. Dit kan wat de VVD betreft NIET de bedoeling zijn.”


De heer Druppers: “Wij vragen ons af hoe de VVD tot deze bewering komt? Dit blijkt overduidelijk niet uit de motie of onze toelichting op de motie.! We willen geen oude wonden openhalen, maar het verleden leert dat wij anders in elkaar zitten...! En,... als we het toch over het verleden hebben, misschien is het wel aardig om te bezien hoe de VVD zich in het verleden heeft opgesteld en hoe nu? Ik vind de opstelling van de fractie van de VVD erg doorzichtig.”

 

 

Interview RTV-Stichse Vecht
Tevens heeft fractievoorzitter mevrouw De Kruif op RTV-Stichtse Vecht een interview gegeven (zie bijlage voor het interview). In dit interview stelt ze het volgende, met daaronder de reactie van fractievoorzitter Druppers van Maarssen2000 [M2000]:

 

 • De Kruif (VVD): ‘Het uiteindelijke doel van de motie behelst dat er politieke consequenties getrokken moeten worden’;  ‘de burgemeester moet vallen’; ‘dit gaat alleen maar om koppen rollen’.

  Druppers (M2000): “Deze beschuldigingen van mw. De Kruif aan het adres van M2000 gaan veel te ver. Voor M2000 gaat het om lessen te leren uit het verleden. Wij willen o.a. weten: ‘Hoe en waarom’ dit heeft kunnen gebeuren en welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?; Heeft de gemeenteraad goed heeft gehandeld door zich 3,5 jaar terughoudend op te stellen?; Is het college de actieve informatieplicht voldoende nagekomen? Allemaal zaken die in het belang zijn van de inwoners van Stichtse Vecht. Ik kan nu als gekozen volksvertegenwoordiger niet tegen bewoners zeggen dat de veiligheid goed geregeld is in Stichtse Vecht. Deze informatie heb ik simpelweg niet, maar zou ik wel behoren te hebben. Immers de gemeenteraad is het hoogste orgaan en controleert het college.”

  Druppers neemt zeer nadrukkelijk afstand van de uitspraken van mw. De Kruif dat het de bedoeling van M2000 zou zijn dat ‘de burgemeester moet vallen’; ‘dit gaat alleen maar om koppen rollen’.

  Druppers hierover: "Ik denk dat iedere Maarssenaar nog wel weet wat er zich in november 2010 in Maarsen heeft afgespeeld. Dat mw. van 't Veld nu de burgemeester is van Stichtse Vecht is grotendeels te danken aan de actie die ik, gesteund door de fractie van M2000, toen heb ondernomen en niet die van de VVD, in tegendeel. Dat de VVD nu beweert dat M2000 de kop van de burgemeester wil laten rollen is de wereld op zijn kop."

   

 • De Kruif (VVD): ‘De motie bevat politieke zaken’.

  Druppers (M2000): “Kijk goed naar de motie. Daarin staan geen politieke elementen. In de motie wordt alleen een raadsonderzoek ingesteld. Niet meer en niet minder. Het is aan deze raadscommissie om vervolgens de onderzoeksvragen te formuleren. Deze procedure is helemaal wettelijk bepaald. In de vergadering van de gemeenteraad dd 18 december j.l. bleek ook dat D’66 deze procedure niet begreep. Nogmaals, het is de raadscommissie die de onderzoeksvragen had bepaald, niet M2000.”

 • De Kruif (VVD): ‘Alle onderzoeken zijn uitgevoerd’, ‘alles is onderzocht’, ‘alle feiten en onderzoeken zijn gedaan’.

  Druppers (M2000): “Nee, mevrouw De Kruif begrijpt of wil niet begrijpen dat er een groot verschil is tussen een onderzoek welke in het kader van een strafrechtelijke procedure is uitgevoerd en welke zich enkel en alleen richt op de beantwoording van de schuldvraag en een bestuurlijke onderzoek welke de beantwoording moet geven op de vraag naar de rol die het bestuur (college en gemeenteraad) heeft gespeeld.

 • De Kruif (VVD) ‘je moet vooruit’.

  Druppers (M2000): “Daarin verschillen we niet van mening. M2000 wil ook vooruit, maar om vooruit te kunnen moet je wel leren van eventuele fouten. Ik denk dat we het als gemeenteraad van Maarssen en Stichtse Vecht niet goed hebben gedaan. Dat moeten we in het vervolg anders doen. Maar om die conclusie te trekken moet je wel eerst terugkijken en vaststellen wat we beter hadden kunnen doen.’

Maarssen 2000 heeft samen met Maarssen Natuurlijk!, DVV en Breukelen Beweegt een motie ingediend voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval op de Nieuweweg te Tienhoven (zie artikel 'M2000 wil raadsonderzoek...'). Hoewel er een hoofdelijke stemming was, was de coalitie eensgezind TEGEN de motie. Daarmee is de motie VERWORPEN.

 

Uitslag stemming:

 • Bij een hoofdelijke stemming heeft iedereen gelijk aan de fractie en volledig in lijn met coalitie (tegen) en oppositie (voor) gestemd.
 • Tegen (21) waren de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, Streekbelangen, CU-SGP en Het Vechtse Verbond.
 • Voor (12) waren de oppositiepartijen: Maarssen2000, PvdA, Breukelen Beweeg, Groen Links, Maarssen Natuurlijk, DVV en Duurzaam Stichtse Vecht.
 • Daarmee is de motie verworpen.

 

 

In de raadsvergadering van dinsdag 18 december zal Maarssen 2000 een motie indienen die oproept tot het instellen van een het instellen van een raadsonderzoek die moet leiden tot de beantwoording van vragen over het dodelijk ongeval dat op 31 maart 2009 aan de Nieuweweg in Tienhoven plaatsvond.
alt

Een motorrijdster en haar passagier kwamen ten val toen ze over hobbels in de weg reden en verongelukten. De gemeente was al vóór 2009 door buurtbewoners gewaarschuwd over de hobbels. Eén (1) maand voordat het genoemde ongeval (1 maart 2009) vond tevens op dezelfde weg een ongeval plaats, waarbij een motorrijder viel. De gemeente heeft de weg toen wel gemeten, maar die meting heeft niet geleid tot aanpassing van de weg of het aanbrengen van verkeersmaatregelen.

 

De rechtbank oordeelde dat de gemeente na begin maart 2009 verkeersmaatregelen had kunnen en moeten nemen om aan de verkeersonveilige situatie een einde te maken of het gevaar te beperken, door het gevaarlijke weggedeelte af te zetten, of direct bij de hobbels een waarschuwing te plaatsen of een toereikende snelheidsbeperking in te stellen. Dit is niet gebeurd. Daarmee is de dood van motorrijdsters -naar het oordeel van de rechtbank- een gevolg van de nalatigheid van de gemeente.

 

Fractievoorzitter Druppers: “De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat met deze rechterlijke uitspraak niet de politieke en/of bestuurlijke vragen zijn beantwoord. Zo heeft de rechter onder andere geconstateerd dat: de Gemeente dit gevaarlijke weggedeelte niet heeft afgezet; niet direct bij de hobbels een waarschuwing heeft geplaatst en niet een toereikende snelheidsbeperking heeft ingesteld. Over het waarom de gemeente dit niet heeft gedaan heeft de rechtbank zich niet uitgelaten. Daarom willen wij een eigen raadsonderzoek.”

 

 

We zien veel reacties van inwoners die de bibliotheek van Maarssen-Dorp willen behouden.

Al meer dan 590 mensen (status: 29 november) hebben de petitie en/of een email gestuurd aan de raadsleden van Stichtse Vecht.

 

altalt

 

altalt

 

 

Zie meer tekeningen op http://twitpic.com/photos/Maarssen2000

Doe mee en teken de petitie of stuur een email naar alle raadsleden via www.debiebmoetblijven.nl

 

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de