We hebben er even op moeten wachten, maar het is dan toch voor elkaar.

Op 31 mei 2012 lag er een raadsvoorstel voor met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse containers. Tot de grote verbazing van Maarssen 2000 was er een inventarisatie gemaakt waarbij de voormalige gemeente Maarssen volledig buiten beschouwing was gelaten.

 

Dit leidde tot een gloedvol betoog van fractievoorzitter Ron Druppers, waarbij hij aandrong om ook de oude Maarssense afspraken na te komen. Dit heeft geleidt tot een nieuwe inventarisatie waarbij het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen wel is meegenomen en wat leidt tot de plaatsing van 28 extra containers op voormalig Maarssens grondgebied (zie voor de locaties de bijlage). 

 

Uit het antwoord dat wij vandaag van het college ontvingen blijkt ook nog eens dat, omdat de aanschaf van de containers goedkoper is uitgevallen dan geraamd deze 28 ondergrondse containers kunnen worden geplaatst binnen de door de gemeenteraad  ter beschikking gestelde gelden. Er is dus geen sprake van extra financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing.

 

Er zijn nog twee punten waar Maarssen 2000 niet tevreden over is, en waar we aanvullende vragen over hebben gesteld.

In het overzicht ontbreekt een locatie waar in het verleden in de voormalige gemeente Maarssen ook een toezegging is gedaan. Dit betreft woon- zorgcentrum Willem van Hoornhof in Zebraspoor. Wij hebben gevraagd of deze container alsnog in het plan wordt opgenomen en verder hebben wij aangeven dat wij teleurgesteld zijn in het feit dat de containers in Maarssen de rij sluiten. Wij hadden verwacht dat bij de planning van de plaatsing ook rekening gehouden zou worden met de "noodzaak" tot plaatsing van de ondergrondse containers. Wij hebben het college verzocht de planning nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Vanwege de huidige economische situatie is het voor veel starters moeilijk, zo niet onmogelijk, om de financiering voor de aanschaf van een woning voor elkaar te krijgen. De gemeente kan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (een landelijke regeling) een extra lening tegen gunstige voorwaarden aanbieden.

 

Maarssen 2000 dient de komende raad een motie in waarin zij het college verzoekt een regeling uit te werken met als doel ten minste 25 startersleningen per jaar te verstrekken. De achterliggend gedachte van Maarssen 2000 is de wens jonge inwoners op die manier aan Stichtse Vecht te binden en zodoende de vergrijzing tegen te gaan. Andere politieke partijen worden nog benaderd of zij deze motie mee willen indienen of in ider geval willen steunen.

Uit betrouwbare bronnen rond Goudestein heeft de  fractie van Maarssen 2000 vernomen dat het college tegemoet gaat komen aan de wens van een groot deel van de raad om de zondagsopenstelling voor Bouwmarkten en en Tuincentra, gelegen in de voormalige gemeente Marssen, te wijzigen.

 

In de werksessie van 12 maart jl. deden woordvoerders van de Gamma in Maarssenbroek en de directie van Tuincentrum de Vechtweelde namens hun branche een dringend beroep op de raad om het huidige beleid met betrekking tot de koopzondagen te wijzigen. Vooral deze twee branches zien een groot deel van hun klanten en omzet wegvloeien naar Utrecht nu daar de winkels iedere zondag open mogen zijn. Een motie van de Groep DVV om dit regime ook in Stichtse Vecht te hanteren lijkt weer stuk te lopen op de afspraak die de fracties van de VVD, CDA, D66, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond met de ChristenUnie-SGP in het coalitieprogramma hebben gemaakt.

 

De ChristenUnie-SGP is onder de voorwaarde dat er geen uitbreiding van koopzondagen zou komen toegetreden tot de coalitie. Deze afspraak, met een partij met maar twee zetels in de raad, zorgt ervoor dat de ondernemers in Stichtse Vecht door college en coalitie in de kou blijven staan. 

 

De economische crisis en alle gevolgen daarvan (die ook Stichtse Vecht niet voorbij gaan) kunnen in Stichtse Vecht niet adequaat aangepakt worden door deze afspraak. Maarssen 2000 vindt dit vooral van partijen als de VVD en D66 een onhoudbaar standpunt. Een partij die makkelijk gemist kan worden in de coalitie zorgt ervoor dat de VVD en D66 hun afspraken met hun kiezers niet nakomen, onbegrijpelijk zeker in het huidige economische klimaat!

 

De aanleiding voor een heftige discussie in de werksessie was een door de Groep DVV ingediende motie om in Stichtse Vecht het Utrechtse voorbeeld te volgen en de ondernemers geen belemmeringen meer op te leggen. Voor deze optie lijkt door de coalitieafspraken geen meerderheid, maar er werd onder andere door Maarssen 2000 woordvoerder Ron Druppers aangedrongen om met een maatwerk oplossing te komen voor de Bouwmarkten en Tuincentra. Dat lijkt nu gelukt te zijn. 

 

Het probleem is dat in Maarssen alle bedrijven op dezelfde 12 zaterdagen open moeten, maar dat dit voor de Bouwmarkten en Tuincentra niet perse de beste zondagen van het jaar zijn. Bijvoorbeeld Hemelvaartdag en de 2e paas- en pinksterdag zijn nu geen koopzondagen. De directeur van Vechtweelde gaf in een gloedvol betoog aan dat op Hemelvaartdag zijn omzet net zo hoog is als het totaal van de laatste twee weken van februari. Verder zijn voor beide branches de 2e paas- en pinksterdag topdagen, waarop een groot deel van de jaarlijkse omzet gedraaid wordt. Deze dagen niet open kunnen zou zijn weerslag kunnen hebben op de werkgelegenheid van tientallen werknemers, meest inwoners van Stichtse Vecht.

 

De meest haalbare oplossing lijkt te liggen in het het loskoppelen van de drie gebieden waar het om gaat, Maarssen Dorp, Maarssen Broek woongebied en de rest van de voormalige gemeente. Hierdoor zouden de bouwmarkten op andere zon- en/of feestdagen open kunnen zijn dan de gewone detailhandel.

Onze bron meldt dat het college hier komende dinsdag een beslissing over gaat nemen.

Uit een dinsdagavond gepresenteerde voortgangsrapportage over het MFA Bisonspoor blijkt dat er op dit moment, gelet op de complexiteit van het project, sprake is van een bepaalde mate van risico en onzekerheid. Tegenvallers tijdens de bouw evenals aanpassingen aan het gebouw, al dan niet met een vertraging als gevolg, leiden tot extra kosten. Dit geldt ook voor de exploitatie die als gevolg van het niet volledig betrekken (door de bezuinigingen in de subsidie aan de bibliotheek) van de  bibliotheekruimte en het niet doorgaan van de verhuur van de dansstudio. Ook een mogelijke lagere grondopbrengst van de huidige bibliotheek locatie in combinatie met uitgestelde verkoop van dit pand kan leiden tot een flinke financieel strop.

 

alt

 

Lees de volledige voortgangsrapportage door op de link hieronder te klikken.

Schildershof wil men ontwikkelen op het terrein aan de Pieter de Hooghstraat tussen de Albert Cuypstraat en de Vincent van Goghstraat. Velen bewoners hebben bezwaar tegen dit project.

 

Wilt u ook bezwaar aantekenen tegen het project Schildershof? 

 

De Stichting Maarssens Overleg Klimaat heeft inmiddels een bezwaarschrift ingediend (bijlage).

De MOL is vooral bezorgd over het feit dat, tegen alle regels in, de ontwikkelaar niet zorgt voor voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat betekent volgens MOL dat er op het Pieter de Hooghplein veel te weinig ruimte overblijft om te parkeren en dat de weinige nog open vrije plaatsen in woonstraten regelmatig ook niet meer kunnen worden gebruikt door bewoners of hun gasten.

Indien u (onderdelen) uit dit bezwaarschrift steunt, dan kunt u tekstpasages hiervan overnemen.

 

Tevens voegen we nog een second opinion van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann toe. Deze second opinion is op verzoek van Maarssen2000 opgesteld o.b.v. het toemalige plan Schildershof. Hieruit blijkt dat "het project Schildershoft valt aan te merken als project dat hoofdzakelijk bestaat uit woningbouw, waarmee het totale project.... valt onder de reikwijdte van artikel 2.9 van de Crisis en herstelwet, lid 1 onder a."

 

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de