De fractie van Maarssen 2000 heeft het college van B&W van Stichtse Vecht vragen gesteld over het niet doorgaan van de verkoop van de oude bibliotheek in Bisonspoor aan een groep huisartsen.
Enkele weken geleden kwam dit in het nieuws door een artikel in het AD/UN en de VAR.
Het heeft even geduurd voor we onze vragen hebben ingediend, dit omdat wij de vragen juridisch hebben laten toetsen.
Wij vonden deze toetsing vooraf noodzakelijk om  te voorkomen dat het college de vragen niet zou beantwoorden op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur.
De vragen en de twee artikelen zijn onder aan dit artikel als bijlage bijgevoegd.

De fracties van Maarssen 2000 en PvdA hebben gezamenlijk een motie ingediend voor de startersleningen, welke in de raadsvergadering van 2 oktober 2013 is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad.
Het college wordt hierdoor verzocht een regeling voor startersleningen uit te werken, uitgaande van het verstrekken van ten minste 25 startersleningen met een maximale leensom van € 25.000,-.

Starters die eigenstandig geen woning kunnen kopen, kunnen door middel van een starterslening een steuntje in de rug krijgen. Een bedrag van € 266.466,- wordt daarvoor gereserveerd uit de gemeentelijke algemene reserve.

 

De Starterslening is een renteloze hypothecaire lening waarmee beginnende huizenkopers meer kunnen lenen zonder dat hun maandlasten stijgen. Hierdoor wordt het voor starters op de woningmarkt toch mogelijk om een eerste huis te kopen.
Niet alleen de woningmarkt krijgt door de maatregel een positieve impuls, maar ook de lokale ondernemers zullen een graantje meepikken. Iets waar de ondernemersvereniging Stichtse Vecht tijdens een BBQ heel duidelijk op wees, maar door de VVD niet gehoord werd. Ook makelaars wijzen op het effect als starters weer kunnen kopen (‘Eén doorstromer brengt drie verhuisbewegingen op gang.")


Maarssen 2000 had al eerder een motie Startersleningen ingediend, maar die werd door wethouder Wiersema (VVD) ontraden. Hij zag meer in maatschappelijk gebonden eigendom. Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector. Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor groot onderhoud. Het woord ‘Gebonden’ verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan te bieden aan de woningcorporatie.

 

De oproep vanuit de ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het beschikbaar gestelde budget van € 46.034,- door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) met als bestemming voor het vlottrekken van de woningmarkt heeft voor beide fracties aanleiding gegeven om opnieuw een motie in te dienen om de succesvolle stimuleringsmaatregel in te laten voeren.
Samir El Hafiani: “Dit is goed voor onze jonge inwoners, een stimulans voor de lokale economie en hiermee stimuleren wij het vlot trekken van de woningmarkt.”

 

 

De gemeente Stichtse Vecht heeft de bijstandsgerechtigden een nieuwsbrief gestuurd (zie bijlage) waarin wordt meegedeeld dat de betaaldata van de uitkering tussen juni 2013 en december 2013 iedere maand een of meerdere dagen opschuift, zodat vanaf december de uitkering op de derde van de volgende maand plaatsvindt.

 

Daarnaast wordt maar even simpel medegedeeld dat het verstandig is om (automatische) betalingen aan deze nieuwe data aan te passen, want dat men zelf verantwoordelijk is om tijdig zijn of haar rekeningen te betalen. Daarnaast deelt men de cliënten mee dat de sociale dienst, voor zover mogelijk, een groot aantal organisaties, bedrijven en instellingen op de hoogte hebben gebracht van het verschuiven van de betaaldata.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers is de afgelopen dagen door een tiental uitkeringsgerechtigden benaderd die aangeven dat dit voor de nodige problemen gaat zorgen.

Ron Druppers hierover: "In eerste instantie had ik zoiets van dat kan toch niet waar zijn, maar toen ik zelf de eerder ontvangen nieuwsbrief las, bleek het wel degelijk zo te zijn. Ik had afgelopen donderdag een bijeenkomst bij Portaal en heb daar toen aan de directie gevraagd of zij hierover door de sociale dienst benaderd waren. De directie bleek hier niet van op de hoogte te zijn. Portaal heeft in zijn verhuurvoorwaarden staan dat de huur iedere maand bij vooruitbetaling, dus voor de eerste van de maand, betaald dient te zijn. Portaal heeft in het verleden al eens aangegeven dat zij niet de mogelijkheid hebben om op andere data automatische incasso's uit te voeren. Vervolgens heb ik vrijdagmorgen contact gehad met een grote verzekeringsmaatschappij die mij vertelde dat tegenwoordig veel mensen hun premie per maand betalen. Als de vervaldatum voor de premie op de eerste van de maand ligt en er heeft geen betaling plaatsgevonden op deze datum, dan staat in de meeste polisvoorwaarden dat de verzekering wordt opgeschort totdat de premie daadwerkelijk ontvangen is. Dit kan dus betekenen dat cliënten die pas op de vierde de mogelijkheid hebben om de premie te betalen enkele dagen onverzekerd zijn. Maarssen 2000 vindt dat niet verantwoord." Hij vervolgt: "Het kan toch niet zo zijn dat wij mensen aan de onderkant nu gaan vertellen dat zij binnen enkele maanden tijd het voor elkaar moeten zien te krijgen om een week langer met de uitkering te doen. Want dat is het gevolg van deze maatregel. Je ziet nu al een grote groei van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank en door deze maatregel zal dat aantal alleen maar toenemen. En als toetje krijg je dan ook nog eens te horen dat je niet, zoals altijd het geval is geweest, de decemberuitkering enkele dagen voor de Kerst ontvangt maar pas op 3 januari." Ron Druppers hierover: "Je kan mensen dan toch niet meer met goed fatsoen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen! Deze maatregel is echt a-sociaal."

 

Ron Druppers heeft vervolgens vrijdagmiddag telefonisch contact gehad met de wethouder SoZa, die zeer verbaasd was en nergens van wist. De beslissing om de betaaldata op te schuiven is door de leiding van de sociale dienst genomen, zonder eerst een advies hierover aan de cliëntenraad gevraagd te hebben of de portefeuillehouder hierover te informeren.

 

Wethouder Vital van der Horst liet fractievoorzitter Ron Druppers vrijdagmiddag weten zeer ongelukkig te zijn met deze gang van zaken en dat deze zaak maandag in het portefeuillehouders overleg en dinsdag in het college besproken wordt, maar dat hij het met hem eens was dat dit geen wenselijke situatie was.

 

Ron Druppers heeft de wethouder laten weten, dat als dit a-sociale plan toch doorgaat hij de wethouder in de raad hierover ter verantwoording zal roepen en eventueel door middel van een motie dit plan van tafel zal proberen te krijgen.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers: "Ik hoop van harte dat ik dinsdag een telefoontje krijg dat dit dwaze plan niet wordt uitgevoerd en dat het niet nodig is om hier een politiek gevolg aan te geven. Daar hebben de cliënten niets aan en de politiek zit daar volgens mij ook niet op te wachten."

Maarssen 2000 werd door een inwoner op de hoogte gesteld van het feit dat de schuldhulpverlening in Stichtse Vecht niet meer werd uitgevoerd door de Plangroep maar door Daniëls en Dekkers.

Na even ge-googled te hebben op dit bedrijf schrok Maarssen 2000 van het negatieve imago dat Daniëls en Dekkers heeft (zie hiervoor o.a. de bijlage). Om er zeker van te zijn dat de schuldhulpverlening op een professionele en adequate manier uitgevoerd blijft worden hebben we daarom in de raad van 30 mei jl. onderstaande vragen gesteld. De beantwoording door wethouder van der Horst heeft ons niet helemaal gerust kunnen stellen en we hebben hem dan ook verzocht ons de toch al geplande tussentijdse evalutie ook toe te sturen. Inwoners die klachten hebben over de schuldhulpverlening verzoeken we om contact met ons op te nemen, zodat wij deze zaak op de voet kunnen blijven volgen.

 

Het is bekend dat Maarssen 2000 al jaren oog heeft voor onze inwoners die, aan de onderkant van de maatschappij, het steeds moeilijker krijgen. In dat licht hebben wij ook kritisch gekeken naar de nieuwe uitvoerder van de schuldhulpverlening in Stichtse Vecht, wat leidt tot de volgende vragen.

 

Is het juist dat Stichtse Vecht de schuldhulpverlening aan Daniëls & Dekkers heeft aanbesteed en dat de Plangroep deze werkzaamheden niet meer uitvoert?

 

Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is hebben wij nog de volgende vragen;

  • Is het juist dat Daniëls & Dekkers geen lid is van de NVVK (de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland)?
  • Ik heb begrepen dat het aspirant-lidmaatschap van Daniels & Dekkers aan de NVVK in 2011 niet is omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Dit om reden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden die de NVVK aan het lidmaatschap stelt.  Bent u hiervan op de hoogte?
  • Is het college ervan op de hoogte dat de NVVK vanaf 2006 convenanten heeft afgesloten met diverse partijen, zoals het CJIB, Energie-Nederland, Evides, Vitens, UPC, UWV en SVB, Ziggo en Zorgverzekeraars Nederland?
  • Is het college ervan op de hoogte dat door deze convenanten de mogelijkheid ontstaat voor NVVK leden om zogenaamde stabilisatieovereenkomsten af te sluiten, die ervoor zorgen dat er voor een bepaalde periode rust en zekerheid gecreëerd wordt?
  • Deelt het college de zorg van Maarssen 2000 dat het voor Daniëls & Dekkers, doordat zij niet  NVVK gecertificeerd zijn, moeilijk wordt om voor cliënten stabilisatieovereenkomsten af te sluiten, dit omdat Daniëls & Dekkers niet gehouden is aan de NVVK Gedragscode voor Schuldhulverleners?
  • Is het college ervan op de hoogte dat, doordat Daniels en Dekkers geen NVVK lid is, de gemeente Ridderkerk in april 2012 afscheid van deze partij heeft genomen en de schuldhulpverlening daarom aan de Plangroep heeft uitbesteed?
  • Is het college op de hoogte van de bedroevend resultaten van Daniëls & Dekkers in het Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2010? (zie bijlage)
  • Verwijzend naar de vorige vraag vragen wij ons af wat de contractduur met Daniëls & Dekkers is en of er een evaluatie moment is opgenomen?
  • Bestaat de mogelijkheid, mocht blijken dat het niet lid zijn van de NVVK door Daniëls & Dekkers nadelige gevolgen heeft voor cliënten, van Daniëls & Dekkers te eisen dat zij lid wordt van de NVVK en anders het contract met Daniëls & Dekkers beëindigen?

 

Namens de fractie van Maarssen 2000,

 

Ron Druppers, fractievoorzitter.

 

Vorige week melden wij u dat er ook in Maarssen 28 ondergrondse containers geplaatst gaan worden. Wij waren echter niet te spreken over het feit dat de Maarssense containers de 'hekkensluiters" zouden zijn en hebben dat het college laten weten. hierop kwam de volgende reactie.

"De betreffende container waar u op doelt voor de Willem van Hoornhof in Zebraspoor is niet opgenomen in de planning aangezien deze niet wordt betaald door de gemeente maar door woningcorporatie Portaal. Derhalve is deze in het u toegezonden overzicht buiten beschouwing gelaten. We kunnen u echter melden dat de betreffende container al is besteld en naar verwachting in week 16/17 (eind april) zal worden geplaatst.

Tevens spreekt u uw teleurstelling uit dat Maarssen bij de plaatsing van de containers “hekkensluiter” is. In het raadsvoorstel van de ondergrondse containers zoals dat op 31 mei 2012 in de gemeenteraad is besproken is aangegeven dat de lijst gebaseerd was op toezeggingen zoals die zijn gedaan in het verleden door de gemeentebesturen van Loenen en Breukelen. Het is dan o.i. niet meer dan logisch dat de vervanging van containers eerst hier gaat plaatsvinden. Van de overgebleven gelden worden vervolgens de overige containers in de planning meegenomen. Dit betekent inderdaad dat de containers in Maarssen aan het einde van het vervangingsprogramma aan de orde zullen komen. In 2013 zal echter wel de pilot bij de appartementencomplexen Harmonieplein in Maarssen plaatsvinden.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

 

Het zal duidelijk zijn dat dit antwoord niet was waar wij op zaten te wachten en daarom heeft fravtievoorzitter Ron Drupers de volgende brief per email aan het college gestuurd:

"Dank voor uw snelle reactie.

 

Veel bewoners zullen blij zijn dat de container bij de Willem van Hoornhof binnenkort geplaatst wordt.

 

Voor wat betreft uw antwoord, dat Maarssen logisch de hekkensluiter is, het volgende.

 

Voor mijn fractie is dat helemaal niet zo logisch. Wij hebben vorig jaar mei onze verbazing uitgesproken dat er alleen een inventarisatie was gemaakt in Breukelen en Loenen. Dit omdat daar toezeggingen waren gedaan. Echter, ook in Maarssen waren toezeggingen gedaan, die niet werden nagekomen doordat Maarssen buiten de inventarisatie was gehouden.

 

Maarssen 2000 heeft dit toen in de raad aan de orde gesteld en daar haar verbazing over uitgesproken. Deze verbazing werd door meerdere partijen gedeeld. Dat heeft geleid tot de toezegging van de portefeuillehouder dat ook Maarssen geïnventariseerd zou worden en dat het college met een voorstel zou komen.

 

Maarssen nu hekkensluiter maken omdat men eerst "vergeten" was Maarssen in de inventarisatie mee te nemen is dus niet zo logisch. Misschien dat u, met deze extra informatie, nu toch tot een ander volgorde van plaatsing komt."

 

Officieel heeft Maarssen 2000 nog geen reactie van het college gehad, maar de verantwoordelijke wethouder heeft afgelopen dinsdag de fractievoorzitter van Maarssen 2000 toegezegd dat er komende week gekeken gaat worden of de plaatsing een aantal van de Maarssense containers naar voren gehaald kan worden. Wij houden u verder op de hoogte.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de