De fractie van Maarssen 2000 is door verschillende inwoners benaderd over het, eerder dit jaar, verwijderen van de informatiemap in het “Informatiehokje” bij de Algemene Begraafplaats in Maarssen.

 

Hierdoor kunnen niet regelmatige bezoekers aan een graf deze alleen nog vinden door de hele begraafplaats af te lopen.

 

Om duidelijkheid hierover te krijgen heeft Maarssen 2000 hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W van Stichtse Vecht gesteld.

 

  1. Is het college bekend met het feit dat de informatievoorziening op de Algemene Begraafplaats te Maarssen is verwijderd?
  2. Heeft dit op alle gemeentelijke begraafplaatsen plaatsgevonden?
  3. Zo ja, is het ontbreken van de informatie tijdelijk of definitief?
  4. Als het antwoord tijdelijk is, wanneer kan men dan verwachten dat er up-to-date informatie beschikbaar is?
  5. Als het antwoord definitief is, welke mogelijkheden hebben mensen dan nog om te weten te komen waar het graf is dat zij willen bezoeken?
  6. Is het college het met de fractie van Maarssen 2000 eens dat de wijze waarop het “Informatiehokje” in Maarssen er nu bijstaat bepaald geen visitekaartje is en dat dit beter onderhouden of, als het antwoord op vraag 2 “definitief” is, verwijderd dient te worden?

Maarssen 2000 dient moties in om sociale woningbouw structureel uit het slop te halen.

 

De raadscommissie Fysiek Domein van 1 september 2015, waarin het bestemmingsplan Zwanenburg werd besproken, heeft de fractie van Maarssen 2000 doen besluiten in de raadsvergadering van 29 september 2015 met een tweetal moties te komen. 

 

De eerste motie betreft het opnieuw formaliseren van de bestaande afspraak om (project)ontwikkelaars  te verplichten bij nieuwe woningbouwprojecten 30% sociale woningbouw (huur of  koop) te realiseren. 

 

In de tweede motie zal de fractie van Maarssen 2000 voorstellen om te komen tot een compensatiefonds, beheert door de gemeente, waarin (project)ontwikkelaars die deze 30% niet realiseren, een financiële storting in het fonds moeten doen. Vervolgens kunnen met de gelden uit dit fonds in andere projecten meer dan 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden.

 

De fractie van Maarssen 2000 heeft met steun van andere politieke partijen in de raadsvergadering van 30 juni 2015 één motie ingediend die beide bovengenoemde onderwerpen behelsden. Deze motie kreeg destijds geen meerderheid van de raad, reden waarom de fractie van Maarssen 2000 nu besloten heeft de onderwerpen in twee aparte moties  opnieuw in te brengen.

 

Gelet op de discussie in de commissievergadering van 1 september 2015, waar vrijwel alle politieke partijen hun ongenoegen uitspraken over het ontbreken van sociale woningbouw in het plan Zwanenburg, rekent de fractie van Maarssen 2000 nu op een brede steun voor deze moties.

In antwoord op schriftelijke vragen die Maarssen 2000 op 17 november jl. heeft gesteld heeft het college geantwoord dat de projectontwikkelaar een civiele procedure gestart is om de aanleg van het Jaagpad langs de Vecht bij Op Buuren in Maarssen af te dwingen.

 

Maarssen 2000 had het college gevraagd de raad op de hoogte te stellen over de huidige stand van zaken omtrent het Jaagpad. 

Daar is het volgende antwoord op gekomen.

 

"De ontwikkelaar is een civiele procedure gestart bij de Rechtbank Midden-Nederland om een titel te krijgen om de aanleg van het Jaagpad privaatrechterlijk af te dwingen bij de eigenaren van de gronden.

In overleg met de gemeente heeft de ontwikkelaar de entrees van het jaagpad al aangelegd. De aanleg vond plaats op gronden die nog in eigendom zijn bij de ontwikkelaar.

Inmiddels hebben wij via de ontwikkelaar vernomen dat de advocaat van de bewoners heeft gereageerd op de dagvaarding. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op basis van de ingediende stukken een datum bepaald (begin februari) voor een comparitie na antwoord.
Wij zullen u op de hoogte houden over het verdere verloop van het dossier en de civiele procedure."

 

Fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000 is gematigd optimistisch na deze antwoorden.

"Eindelijk gebeurt er iets, maar 1 van de 2 entrees is al 1,5 jaar geleden aangelegd en bovendien is er nog 1 kavel in eigendom van de ontwikkelaar. Dit betreft de tuin van een projectdirecteur. Ook hier het pad al aanleggen is in mijn ogen een kwestie van leftonen."

 

Verder zegt Ron Druppers dat hij zich nog beraadt op aanvullende vragen.

Ron Druppers, fractievoorzitter en lijsttrekker van Maarssen 2000 heeft, aan wethouder van der Horst en een beleidsambtenaar van de afdeling samenleving, het "Dossier schuldhulpverlening" overhandigd.

 

Ron Druppers: "In totaal heb ik 16 klachten binnen gekregen over het functioneren van de schuldhulpverlening van de gemeente Stichtse Vecht. Een aantal mensen wilde onder geen beding dat ik ook maar iets over hun klacht bij de gemeente zou melden. Zo bang zijn zij dat zij, zoals ze zelf zeggen, "eruit gegooid worden". Het is mij duidelijk geworden dat veel van de klachten betrekking hebben op het tempo waarmee de schuldhulpverlening, die wordt uitgevoerd door Daniëls en Dekkers, wordt aangeboden en voor de cliënt een merkbaar effect heeft."

 

Cliënten klagen bijvoorbeeld over het feit dat papieren wegraken, zelfs als ze persoonlijk op het gemeentehuis zijn afgegeven. En als alle papieren er zijn duurt het nog erg lang voordat de zogenaamde Stabiliteitsovereenkomsten met schuldeisers zijn afgesloten. Daardoor blijven de deurwaarders bij deze mensen aan de deur komen.

Ron Druppers hierover: "Dat is dus juist hetgeen wat de schuldhulpverlening moet voorkomen. Die lading schuldeisers aan de deur. Hoe sneller de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, hoe sneller mensen weer een beetje rust krijgen."

 

De wethouder heeft gezegd dat naar aanleiding van de eerdere berichten van Maarssen 2000 in de media er al maatregelen genomen zijn en beloofd binnen enkele weken zijn verdere bevindingen aan Maarssen 2000 terug te koppelen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft een persbericht uitgegeven naar aanleiding van de vragen van Maarssen 2000 en D66 over het Jaagpad bij Oostwaard. Hun eerste reactie daarop is niet mis.

 

Ron Druppers, fractievoorzitter van Maarssen 2000: " Wat een koeien als waar is wat de gemeente hier zegt. Bij gebreke van publicatie van de samenwerkingsovereenkomst kunnen wij als Raad niet weten hoe de vork in de steel zit. De gemeente zou ook nog aan revindicatoir beslag kunnen denken als zij ooit eigenaar is geweest, maar ook daarvoor is kennis van de ins en out onontbeerlijk. Wij hopen snel inhoudelijk een antwoord op onze vragen te krijgen."

 

Het laatste woord is over deze kwestie dus ook nog niet gezegd.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de