Het is duidelijk! Het COA heeft de knoop doorgehakt v.w.b. de vluchtelingenopvang op de Merwedeweg in Breukelen. Het COA stelt onder andere als voorwaarde dat op deze locatie 300 vluchtelingen minimaal 5 jaar opgevangen worden en dat de grond gesaneerd wordt.

Gezien de opstelling van Streekbelangen in de raad van 3 februari, dat er van opvang 300 vluchtelingen op deze locatie geen sprake kan zijn, is er geen meerderheid in de raad voor deze oplossing. Nu kijken of alle partijen de rug recht houden. 

Hieronder het volledige bericht uit de raadsinformatiebrief van 26 februari 2016.

Opvang vluchtelingen

In RIB#17, van 18 februari, hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de opvang vluchtelingen.

Deze week heeft het COA ons laten weten dat zij - op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat de regionale Taskforce Opvang Vluchtelingen heeft uitgevoerd - mogelijkheden ziet voor de beoogde opvanglocatie Merwedeweg. In een toelichtend gesprek heeft het COA haar voorwaarden uiteengezet. Een van de voorwaarden is dat het gaat om het huisvesten van minimaal 300 vluchtelingen voor een periode van minimaal 5 jaar. Gezien de discussies in de raad zien we dit aantal op voorhand wel als een probleem; hierover zijn we met het COA in gesprek.

Verder stelt men voorwaarden voor wat betreft de oplevering van het terrein, denk daarbij bijvoorbeeld aan het schoon opleveren van de grond (sanering is nodig). Op basis van de voorwaarden die het COA ons heeft aangeleverd gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar om duidelijkheid te krijgen over diens voorwaarden om opvang te realiseren aan de Merwedeweg.

Het is niet zinvol om door te gaan met de planontwikkeling van de vluchtelingenopvang zolang er geen overeenstemming is tussen het COA en de eigenaar. De kans dat partijen er niet uitkomen is zeker aanwezig. Komt die overeenstemming er wel, dan starten we het overleg met de diverse belanghebbenden en gaan we het plan verder uitwerken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het plan definitief vaststellen. Zodra er meer duidelijkheid is uit de gesprekken met eigenaar en COA, wordt uw raad daarover geïnformeerd.

Naar aanleiding van landelijke publiciteit over kleinschalige opvang heeft het COA ons laten weten dat de berichtgeving hierover niet helder was. Het gaat om een andere groep mensen. De kleinschaligheid heeft namelijk betrekking op de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het COA houdt zich wat betreft de opvang van vluchtelingen aan het Bestuursakkoord tussen Rijk en de VNG, waarbij 300 vluchtelingen per locatie de ondergrens is. Het COA heeft hier het volgende over gemeld:

“Er zijn grotere en kleinere locaties nodig voor opvang. Een locatie moet aan minimaal 300 asielzoekers opvang bieden. Verder laat het bestuursakkoord ruimte voor kleinere onzelfstandige locaties van 200 asielzoekers. Als er nog kleinere locaties aangeboden worden van bijvoorbeeld 50 of 100 plaatsen dan kan de gemeente die inzetten voor vergunninghouders. Zo kan er werk gemaakt worden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat er weer doorstroming ontstaat. Dit alles binnen de rekkelijkheid van de kaders van het bestuursakkoord. Als gemeenten vinden dat we toch moeten praten over kleine locaties dan is dat een politieke discussie die de gemeenten in eerste instantie moeten voeren met de VNG, zodat het landelijke standpunt wordt aangepast.

Het COA is een uitvoeringsorganisatie.” Het COA voert het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit. Staatssecretaris Dijkhoff heeft onlangs in de Tweede Kamer aangegeven dat een opvanglocatie voor zo'n 300 asielzoekers 'haalbaar en goed te organiseren' is.

Zie: COA en gemeenten in gesprek over grote en kleine locaties.

In de commissievergadering van dinsdag 19 januari j.l. is gesproken over de tijdelijke huisvesting van de gemeenteraad in theater ‘4 in 1’ te Breukelen. Vanaf 26 januari zal theater 4 in 1 -en tevens aula van RSG Broklede-, tijdelijk  onderkomen bieden aan de Raad van Stichtse Vecht. De verkoop van het voormalig gemeentehuis Loenen aan de Vecht, waar tot op heden de Raadzaal gevestigd was, vormt hiervoor de aanleiding. Echter is de lokale partij Maarssen 2000 uiterst verrast door de extra kosten van 21 duizend euro die het College wil gebruiken voor live beeld weergave over het internet van drie raadsvergaderingen. Het gaat dan om de periode eind januari t/m april.

 

‘In een tijd van bezuinigingen waar veel van onze vrijwilligersorganisaties, sportclubs etc mee te maken hebben gekregen, door minder subsidie te ontvangen, staat deze extra uitgave die het College nu voorstelt haaks op dit bezuiningsbeleid’, aldus commissielid Arjan Kroon van Maarssen 2000 tijdens zijn betoog afgelopen commissievergadering.

 

Het College heeft een voorstel ingediend om drie Raadsvergaderingen vanaf 26 januari aanstaande live te gaan weergeven via het internet. Per vergaderbijeenkomst is daar een bedrag van bijna zevenduizend euro per avond als extra kosten mee gemoeid.  Als reden geeft burgemeester Witteman aan dat er een belang ligt om de burgers van Stichtse Vecht zo goed mogelijk te betrekken bij de politiek. Uiteraard onderstreept Maarssen 2000 die visie.

 

Maarssen 2000 verbaast zich echter over het feit dat de Raad hierover pas haar mening kan geven in de vergadering van 26 januari aanstaande. Dan staan de camera’s al aan en wordt het geld al uitgegeven.

 

Ook is er nog geen onderzoek gedaan of deze videoweergave tot meer betrokkenheid van de inwoners zal gaan leiden.  Al geruime tijd is de Raad te volgen via een audiosignaal op internet. In 2015 hebben daar gemiddeld zo’n 200 bewoners per vergadering gebruik van gemaakt.

 

Maarssen 2000 vindt de extra kosten per Raadsvergadering dan ook niet in verhouding staan en ziet dit dan ook in een tijd van bezuinigingen als een onverantwoorde uitgave.

 

Maarssen 2000 stapt uit coalitiebesprekingen.

 

Door het opstappen van het CDA heeft de coalitie geen meerderheid meer in Stichtse Vecht.
De overgebleven coalitiepartijen D66, VVD, Streekbelangen en de ChristenUnie-SGP zijn vervolgens met mogelijke andere partijen in gesprek gegaan.
Sinds 16 november is Maarssen 2000 met hen in overleg.
Nu, twee weken en twee overleggen verder, ziet Maarssen 2000 geen toekomst meer in een bijdrage aan een stabiele nieuwe coalitie.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers geeft aan dat zijn fractie geen vertrouwen meer heeft in een stabiele coalitie. “Eenvoudige afspraken over aangegeven vervolgstappen worden geschonden. Als je al wat hoort, komt het uit de wandelgangen." aldus Druppers.

Tevens verlangt de coalitie dat de nieuwe partner zich volledig achter het beleid van de huidige wethouders schaart. Gezien de verwarrende en niet eenduidige communicatie van gemeentezijde over de eventuele locaties voor een asielzoekerscentrum (AZC) -waarover het politieke debat de komende weken in Stichtse Vecht gaat plaatsvinden- is die eis voor Maarssen 2000 niet meer reëel. Als oppositiepartij zal Maarssen 2000 de politieke agenda scherp blijven bewaken.

Maarssen 2000 wordt al geruime tijd door inwoners aangesproken die zich zorgen maken over waar zij, of hun kinderen, straks moeten wonen nu er een flinke aanslag op de voorraad sociale huurwoningen wordt gedaan vanwege de opgave die de gemeente Stichtse Vecht van het Rijk heeft gekregen met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders (statushouders) en het feit dat er nu al zeer lange wachttijden bestaan. Gemiddeld 7,5 jaar voor een starter en 9,4 jaar voor een doorstromer.  

 

Maarssen 2000 wil investeren in de sociale huursector om te voldoen van de rijksopgave én daarbij de positie van onze eigen inwoners in ieder geval niet te laten verslechteren.

 

Daarom organiseert Maarssen 2000 komende woensdag om 19.30 uur in de raadzaal in Loenen een Raadsconferentie over het sociale huurwoningenbeleid in Stichtse Vecht.

 

Doel van de Raadsconferentie is dat de raad alle informatie krijgt die zij nodig heeft en het voortouw neemt om aan de voorkant van het proces te staan en verder haar verantwoordelijkheid neemt om deze problematiek  tijdig en effectief aan te pakken.

 

De Raadsconferentie zal worden bijgewoond door de wethouders Franko Zivkovic-Laurenta en Vital van der Horst. Daarnaast zullen er vertegenwoordigers zijn van de corporaties Portaal en Vecht en Omstreken. Ook zal namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Leendert Kampman, de regievoerder huisvesting aanwezig zijn.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de