De fractie van Maarssen 2000 heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris van SZW over het besluit van de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 26 september 2017, over de € 201.116,- die de gemeente Stichtse Vecht van het Rijk heeft ontvangen voor Kinderen in armoede.

De raad heeft besloten deze gelden toe te voegen aan het budget bijzonder bijstand en daarmee een deel van het gat, dat daar dit jaar valt, van € 242.00,- op te vullen.

De fractie van Maarssen 2000 heeft twijfels of het raadsbesluit voldoet aan de beleidsuitgangspunten van de staatsecretaris en beleidsafspraken tussen Rijk en de VNG. In de beleidsafspraken met de VNG staat letterlijk ‘Het is van belang dat de huidige middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen”.

De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat met dit besluit het geld op de grote hoop gegooid wordt en dat het dus niet voor de bestrijding van Armoede onder kinderen gebruikt wordt.

Aan de staatssecretaris wordt gevraagd het raadsbesluit te onderzoeken en eventueel stappen te ondernemen waardoor de extra gelden ten goede komt aan de groep waar het voor bedoeld is, Kinderen in Armoede.

De brief aan de staatssecretaris en alle documenten die betrekking hebben op het raadsbesluit vind u bij dit artikel als bijlagen.

Maarssen 2000 vraagt om ruimere winkeltijden op zondag 24 en 31 december aanstaande. Dit jaar vallen -misschien wel- de drukste winkeldagen van het jaar op een zondag. Het gaat om de zondag voor de Kerst -24 december- en om oudejaarsdag 31 december. Gezien de regels in de gemeente Stichtse Vecht is het dan niet toegestaan voor alle winkeliers hun winkel open te stellen.

Maarssen 2000 heeft de burgemeester verzocht om op deze twee zondagen de winkeltijdenwet aan te passen, voor hen die open willen gaan. Aangezien omliggende gemeente, bijvoorbeeld Utrecht, wel open zijn ziet Maarssen 2000 als mogelijk gevaar dat veel inwoners hun inkopen buiten onze gemeente gaan doen. En dat is niet goed voor de lokale middenstand.

 

Alleen in de kernen Loenen aan de Vecht, Breukelen, Maarssen en Maarssenbroek mag een winkel op zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur zijn deuren openen. In de overige kernen is hier geen vrijstelling voor afgegeven. Om een té grootste drukte van winkelend publiek te voorkomen op de zaterdag voorafgaande is spreiding van deze topdrukte dan ook meer dan gewenst.

In de Raadsvergadering gemeente Stichtse Vecht van 27 september jongstleden, is op aandringen van Maarssen 2000 en PvdA Stichtse Vecht, gesteund door de fracties Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt, CDA en Het Vechtse Verbond, de opdracht aan wethouder van Dort gegeven om aan de nota 'Een Sterke Basis’ nu ook echt uitvoering te gaan geven. Met het programma 'Een Sterke basis' wil de Raad geld inzetten om projecten en initiatieven te financieren die dure zorg vervangt door goede, bereikbare en ook goedkopere zorg. De genoemde partijen, bij de stemming gesteund door D66, willen dat de wethouder daarmee zo snel mogelijk aan de slag gaat. Niet langer praten en denken, maar het geld op de manier gaan inzetten waarvoor het bedoeld is. Wethouder van Dort kwam echter, vlak voor zomer, met een mogelijke koersverschuiving.

 

Vlak voor de zomer nam het College van Stichtse Vecht het besluit te stoppen met de ingezette koers genaamd ‘ Een Sterke Basis’. Dit programma voorziet in de besteding van geld aan onze bewoners die -soms tijdelijk- behoefte hebben aan zorg. Dat kan gaan over het bevorderen van een gezondere leefstijl, het voorkomen van armoede of bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid. Wethouder Linda van Dort (GroenLinks) wilde echter de eerder de voorgestelde weg hierin weer gaan wijzigen. Nu weer een andere weg gaan volgen is voor een aantal politieke partijen niet de gewenste oplossing.

 

Raadslid Harry Noltes (Maarssen 2000) was daar in de raad helder over: 'Het proces duurt nu al lang genoeg. De raadscommissie Sociaal Domein heeft zich méér dan ingezet om met de wethouder mee te denken in een best complex dossier. Met het collegebesluit het toch anders te willen doen, laat het college blijken de inbreng van de raadscommissie en adviezen van de WMO raad en de Rekenkamer toch niet zo serieus te nemen als ze wilde doen geloven”. Het gaat om veel geld en het is dan ook niet de bedoeling dat het zomaar aan projecten wordt besteed. Geld kun je maar een keer uitgeven, dus daar moeten wel goede spelregels voor worden afgesproken.

 

Maarssen 2000 en PVDA Stichtse Vecht vroegen al in eerder stadium om duidelijkheid over waar de grootste behoefte zit en waar inwoners risico lopen. Hoeveel geld zou daar voor nodig zijn? En als we geld geven, hoe weten we dan dat het goed besteed is geweest? Kortom, wat willen we met dat geld bereiken. Daarbij is natuurlijk van belang dat de juiste doelgroep in beeld is. In dat proces is door belanghebbende, de politiek en diverse organisaties meegedacht en is aan de wethouder geadviseerd. Inmiddels is er dan ook al heel veel tijd en energie gaan zitten in het traject 'Een sterke Basis’. De wethouder had de Raad al in maart toegezegd de vele inzichten te zullen gebruiken en na de zomer met een aangepaste nota te komen. Echter kwam zij nu met een voorstel om het programma weer te gaan herzien op belangrijke punten. De boodschap vanuit de genoemde partijen is helder, de raadscommissie heeft zijn werk gedaan en nu is de wethouder aan zet om snel haar huiswerk te maken.

 

Het geld, bestemd voor dit specifieke zorg vraagstuk mag niet op de plank blijft liggen. Het geld is bedoeld om onze inwoners in een vroeg stadium zo te helpen dat kostbare en langdurige hulp juist voorkomen kan worden. Met het aannemen door de Raad van de motie ingediend door Maarssen 2000, PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt, CDA en het Vechtse Verbond zal de wethouder nu actief moeten gaan inzetten om het traject “Een Sterke Basis” ook daadwerkelijk invulling te geven.

Link naar de motie

 

 

28 juni 2017- Maarssen 2000 dient bij  de Voorjaarsbehandeling een motie in voor het versneld aflossen op speelvoorzieningen van 20 naar 15 jaar.  "Het is niet logisch om speeltoestellen over 20 jaar af te schrijven, als ze niet langer dan 10 - 15 jaar meegaan", aldus de fractie. Riëtte Habes heeft onlangs het aangenomen beleid Buitenspelen, natuurlijk! weer op de politieke agenda gezet. Toen bleek dat de gemeente het oorspronkelijke plan helemaal heeft moeten omgooien, want veel speelvoorzieningen waren door de inspectie als onvoldoende veilig bevonden en moe(s)ten worden verwijderd. De gemeente moet dus versneld gaan vervangen en daar moest natuurlijk extra geld voor worden vrijgemaakt. 

Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, heeft Maarssen 2000 gemeend dat er sneller geld gespaard moet worden voor het onderhoud. Vandaar dat ze gisteren de motie “Wijziging afschrijvingstermijn Speelvoorzieningen” heeft ingediend. "In plaats van 20 jaar gaan we speelvoorzieningen in 15 jaar afschrijven, dat is veel realistischer" aldus het commissielid. De motie werd door het College van harte overgenomen. De portefeuillehouder Wethouder Van Vossen gaf aan dat het voorstel de puntjes op de i zet en dit voorstel het dossier compleet maakt.

Maarssen 2000 is blij met het behaalde resultaat en bedankt wijkcommissies en beleidsmedewerkers voor hun reacties en medewerking.

Motie Maarssen 2000 "Wijziging afschrijvingstermijn Speelvoorzieningen"

 

28 juni Riëtte Habes / commissielid Sociaal Domein / fractie Maarssen 2000

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni hebben de leden van Maarssen 2000 unaniem Ron Druppers tot lijsttrekker gekozen. Ron Druppers is blij met het vertrouwen dat de leden in hem stellen. Hij geeft aan het niet alleen te kunnen en iedereen nodig te hebben. Hij  ziet uit naar de komende periode van de verkiezingen.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de