Regelmatig doen zich de op de rondweg in Maarssen-Broek ongevallen voor, waarvan enkele met letsel.

Het valt Maarssen2000 en vele inwoners al jaren op dat de afstelling van de verkeerslichten zodanig is ingesteld

dat als het ene licht op rood springt, het verkeerslicht van de kruisende weg onmiddellijk groen wordt.

 

Ron Druppers (fractievoorzitter Maarssen2000) heeft naar aanleiding van het laatste ongeval contact opgenomen met Veilig

Verkeer Nederland (VVN) met de vraag of er richtlijnen zijn voor de afstelling van verkeerslichten. Deze zijn beschikbaar en daaruit blijkt dat er zogenaamde ontruimingstijden gelden voor kruisingen. Voor de volledigheid hieronder de volledige tekst van het antwoord dat Ron Druppers van drs. Geert Hendriks, Senior beleidsmedewerker van VVN, mocht ontvangen:

 

“Hierbij de door u gevraagde informatie over de benodigde ontruimingstijd op kruispunten van 50 km-wegen binnen de bebouwde kom. Let wel: ik kan geen oordeel geven over individuele kruispuntsituaties. Ik beschrijf slechts de wijze waarop ontruimingstijden over het algemeen worden berekend.

 

Om te kunnen bepalen hoeveel tijd er moet zitten tussen het begin van de rood-tijd voor de ene richting en het begin van de groentijd voor de andere richting (de ontruimingstijd), is het nodig om te bepalen waar op de kruising beide auto’s met elkaar in aanrijding zouden kunnen komen. Die plek wordt het conflictvak genoemd. Zodra beide auto’s het conflictvak gelijktijdig berijden ontstaat er een aanrijding. Verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat die situatie niet ontstaat. Een auto die net niet door rood reed (de afrijdende auto) moet de kruising veilig kunnen passeren, zonder in conflict te komen met een oprijdende auto uit een andere, haakse richting die net groen heeft gekregen. Om te bepalen hoelang beide richtingen gelijktijdig rood licht moeten krijgen, moet worden berekend hoe lang een afrijdende auto erover doet om het conflictvak te verlaten en hoelang een oprijdende auto erover doet om het conflictvak te bereiken. Het resultaat van die berekening levert de benodigde ontruimingstijd op.

 

Voor de oprijdende auto moet rekening gehouden worden met een ‘vliegende start’: het verkeerslicht wordt groen terwijl de auto aan komt rijden en dus over een aanmerkelijke beginsnelheid beschikt. Voor rechtdoorgaande oprijdende auto’s wordt uitgegaan van een snelheid die gelijk is aan de ter plaatse toegestane snelheid: dus 14 m/s (= 50 km/u). Ook

voor de afrijtijd wordt met de maximumsnelheid ter plaatse gerekend: dus 12 m/s op een 50 km-weg. Daarbij gaat men er dus vanuit dat een auto die nog net door geel rijdt dat met de maximumsnelheid zal doen en niet vanuit stilstand optrekt. Deze aanname kan in de praktijk voor problemen zorgen als een auto wel vanuit (bijna) stilstand op het laatste moment door geel rijdt. De ontruimingstijd wordt berekend door de tijd die de oprijdende auto nodig heeft om het conflictvak te bereiken af te trekken van de tijd die de afrijdende auto nodig heeft om het conflictvak te verlaten. Deze rekensom leidt tot een aantal seconden dat beide richtingen gelijktijdig rood licht moeten hebben. Dat kan minimaal 0 seconden zijn, zodat de ene richting groen krijgt op hetzelfde moment als de conflicterende richting rood krijgt. Gelijktijdig

groen voor conflicterende (= haakse) richtingen is niet toegestaan.

 

 De berekende ontruimingstijd moet als richtlijn worden beschouwd. Geadviseerd wordt om in de praktijk te controleren of dit tot een veilige situatie leidt. Als dat niet het geval is moeten de ontruimingstijden aan de praktijksituatie worden aangepast (bron: CROW publicatie 213 ‘Handboek Verkeerslichtenregelingen’ pag. 67). Op kruispunten waar ongevallen hebben plaatsgevonden is het noodzakelijk deze goed te analyseren en de oorzaak te bepalen. Wellicht moet de conclusie dan zijn dat er ondanks de berekeningen toch een langere ontruimingstijd nodig is. Helaas gaat een langere ontruimingstijd ten koste van de capaciteit van een kruispunt. Maar veiligheid moet wat ons betreft in ieder geval voorop staan."

 

Bovenstaande informatie heeft bij de fractie van Maarssen2000 geleid tot de volgende vragen:

 

1) Het blijkt dat er bij de afstelling van de verkeerslichten in Maarssen-Broek geen gebruik wordt gemaakt van

    ontruimingstijden op de kruispunten. Kan het college aangeven waarom dit niet gebeurt?

 

2) Is het college bereidt om binnen afzienbare termijn de ontruimingstijden van de kruispunten overeenkomstig de hiervoor

    beschreven methode te berekenen en daar rekening mee te houden bij de afstelling van de verkeerslichten?

 

3) Is het college het met de fractie van Maarssen 2000 en VVN eens dat veiligheid in, ook als dat betekent dat dit soms

    ten koste gaat van ieder geval voorop moet staan een langere ontruimingstijd?

De fractie van Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van de schuldig verklaring van voormalig VVD pliticus Sjoerd Swane (zie bijlage voor volledige uitspraak) opnieuw schrifteljke vragen gesteld aan het college.

Voor de fractie van Maarssen 2000 is het van het grootste belang om duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken. Zijn de inwoners van Op Buuren nu of in de toekomst op enigerlei wijze benadeeld door het handelen (doen of nalaten) van de heer Swane c.s. m.b.t. de ontwikkeling van het voormalige DSM terrein en 2) Welke consequentie dient dit te hebben voor Konder Wessels Projecten en daaraan gelieerde dochterondernemingen.

Het college liet het AD/UN twee weken geleden al weten geen probleem te zien in voortgaande samenwerking omdat geen sprake was van vervolging, laat staan veroordeling van de bedrijven. Dat de betrokken (ex-) medewerkers van bouwbedrijf/projectontwikkelaar Kondor Wessels hun vervolging middels forse schikkingen hebben afgekocht schijnt het college niet te deren.

Maarssen 2000 vindt dit vreemd, zeker gezien het antwoord dat het college ons op 29 maart gaf: "Als er sprake is van een bevoorrechte behandeling aan een of meerdere partijen waarmee de gemeente een relatie heeft, dan spreekt het voor zich dat deze relatie(s) heroverwogen dienen te worden." Het college schijnt al besloten te hebben dat KWP nergens vanaf wist. De vraag is of de raad daar ook zo over denkt.

Ook doet al enige tijd het verhaal de ronde dat v.v. Maarssen met Kondor Wessels Projecten en/of haar dochterondernemingen praat over de uitruil van een voetbalveld, waarop dan woningbouw zou kunnen gaan plaatsvinden , met als tegenprestatie de bouw van een nieuw kantine- / kleedkamercomplex voor v.v. Maarssen. Ook hierover hebben wij, in relatie met bovenstaande, aan het college vragen gesteld.

Twee artikelen uit het Financieel Dagblad zijn ter informatie als bijlage bijgevoegd.

 portretfoto werkkamer gemeentehuis Goudestein voormalig wethouder Swane

Maarssen2000 wil weten van wie oud-politicus Sjoerd Swane steekpenningen heeft gekregen. Dat vragen wij door middel van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vorige week werd bekend dat de oud-VVD'er uit Maarssen op 8 maart voor de rechter moet verschijnen. Swane zou als wethouder twee fikse bedrafgen hebben aangenomen voor de bouw van de nieuwbouwwijk Op Buuren.Van wie is tot nu toe onduidelijk en Maarssen2000 wil dat daar snel duidelijkheid over komt.

 

Reactie van het college van burgemeester en wethouders

In haar brief van 29 maart geeft het college van burgemeester en wethouders een antwoord op de door Maarssen2000 gestelde vragen. Het college geeft in haar reactie aan niet te weten of en van welke bevoorrechte behandeling(en) sprake is. Ook beschikt zij niet over gegevens van eventueel betrokken personen. Indien sprake is van een bevoorrechte behandeling, dan is ook het college benieuwd waar deze uit heeft bestaan en aan wie deze is verleend. Het college heeft inmiddels aan de Officier van Justitie verzocht inzage in het strafdossier te krijgen. "Mocht sprake zijn van een bevoorrechte behandeling aan één of meerdere partijen waarmee de gemeente een relatie heeft, dan spreekt het voor zich dat deze relatie(s) heroverwogen dienen te worden" aldus het college.

 

Overzicht schoolzone

Op vrijdag 21 januari werd raadslid Ron Druppers door inwoners uit Tienhoven gebeld over het feit dat  in de Veilige Schoolzone op de kruising van de Ds. Ulferslaan en de Laan van Niftarlake een daar op de weg geschilderde cirkel speigelglad was, terwijl er op de gewone weg geen sprake was van enige gladheid. Hierdoor werden kinderen op de fiets zo verrast dat zij met hun fiets onderuit gingen. Gelukkig kwamen zij allen met de schrik vrij. Maandag 24 januari heeft de fractie van Maarssen 2000 schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld en het college gevraagd onmiddelijk actie te ondernemen. Onze vragen werden op dinsdag 25 januari al beantwoord.

Beide documenten zijn opgenomen als bijlage.

De fractie van Maarssen2000 heeft vernomen dat de verzekeraar van de gemeente Maarssen onvoorwaardelijke toezeggingen heeft gedaan inzake de schade die de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers van het motorongeval op 31 maart 2009 op de Nieuweweg in Maarssen geleden hebben en nog lijden. Dit komt voor de fractie van Maarssen2000 als een donderslag bij heldere hemel, omdat het college tot nu toe geen antwoord over aansprakelijkheid e.d. wilde geven. Het college verwees daarbij steeds naar de conclusies die justitie zou trekken uit het ongevallenverslag dat de politie heeft opgemaakt. Daarom heeft de fractie van Maarssen2000 besloten aan het college schriftelijke vragen te stellen om inzicht in de huidige situatie te krijgen.

 

Aanvulling 6 maart 2010:
Het college van B&W beantwoordt de schriftelijke vragen van M2000 niet binnen de gestelde tijd van 30 dagen en volstaat met het herhalen van het eerdere persbericht (waarover M2000 juist vragen stelt). Verder stelt het college: "Ten behoeve van de zorgvuldigheid van het onderzoek en de afwikkeling van de schaderegelingen, kan de gemeente Maarssen verder geen inhoudelijke mededelingen doen. Gelet op het bovenstaande zullen wij daarom in het belang van het onderzoek niet overgaan tot inhoudelijke beantwoording van de door u gesteld vragen." 
Deze vorm van afdoening van de vragen vindt M2000 niet gepast. In de gemeenteraad van 8 maart jl. heeft M2000 hierover haar beklag gedaan bij de Burgemeester.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de