Regelmatig doen zich de op de rondweg in Maarssen-Broek ongevallen voor, waarvan enkele met letsel.

Het valt Maarssen2000 en vele inwoners al jaren op dat de afstelling van de verkeerslichten zodanig is ingesteld

dat als het ene licht op rood springt, het verkeerslicht van de kruisende weg onmiddellijk groen wordt.

 

Ron Druppers (fractievoorzitter Maarssen2000) heeft naar aanleiding van het laatste ongeval contact opgenomen met Veilig

Verkeer Nederland (VVN) met de vraag of er richtlijnen zijn voor de afstelling van verkeerslichten. Deze zijn beschikbaar en daaruit blijkt dat er zogenaamde ontruimingstijden gelden voor kruisingen. Voor de volledigheid hieronder de volledige tekst van het antwoord dat Ron Druppers van drs. Geert Hendriks, Senior beleidsmedewerker van VVN, mocht ontvangen:

 

“Hierbij de door u gevraagde informatie over de benodigde ontruimingstijd op kruispunten van 50 km-wegen binnen de bebouwde kom. Let wel: ik kan geen oordeel geven over individuele kruispuntsituaties. Ik beschrijf slechts de wijze waarop ontruimingstijden over het algemeen worden berekend.

 

Om te kunnen bepalen hoeveel tijd er moet zitten tussen het begin van de rood-tijd voor de ene richting en het begin van de groentijd voor de andere richting (de ontruimingstijd), is het nodig om te bepalen waar op de kruising beide auto’s met elkaar in aanrijding zouden kunnen komen. Die plek wordt het conflictvak genoemd. Zodra beide auto’s het conflictvak gelijktijdig berijden ontstaat er een aanrijding. Verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat die situatie niet ontstaat. Een auto die net niet door rood reed (de afrijdende auto) moet de kruising veilig kunnen passeren, zonder in conflict te komen met een oprijdende auto uit een andere, haakse richting die net groen heeft gekregen. Om te bepalen hoelang beide richtingen gelijktijdig rood licht moeten krijgen, moet worden berekend hoe lang een afrijdende auto erover doet om het conflictvak te verlaten en hoelang een oprijdende auto erover doet om het conflictvak te bereiken. Het resultaat van die berekening levert de benodigde ontruimingstijd op.

 

Voor de oprijdende auto moet rekening gehouden worden met een ‘vliegende start’: het verkeerslicht wordt groen terwijl de auto aan komt rijden en dus over een aanmerkelijke beginsnelheid beschikt. Voor rechtdoorgaande oprijdende auto’s wordt uitgegaan van een snelheid die gelijk is aan de ter plaatse toegestane snelheid: dus 14 m/s (= 50 km/u). Ook

voor de afrijtijd wordt met de maximumsnelheid ter plaatse gerekend: dus 12 m/s op een 50 km-weg. Daarbij gaat men er dus vanuit dat een auto die nog net door geel rijdt dat met de maximumsnelheid zal doen en niet vanuit stilstand optrekt. Deze aanname kan in de praktijk voor problemen zorgen als een auto wel vanuit (bijna) stilstand op het laatste moment door geel rijdt. De ontruimingstijd wordt berekend door de tijd die de oprijdende auto nodig heeft om het conflictvak te bereiken af te trekken van de tijd die de afrijdende auto nodig heeft om het conflictvak te verlaten. Deze rekensom leidt tot een aantal seconden dat beide richtingen gelijktijdig rood licht moeten hebben. Dat kan minimaal 0 seconden zijn, zodat de ene richting groen krijgt op hetzelfde moment als de conflicterende richting rood krijgt. Gelijktijdig

groen voor conflicterende (= haakse) richtingen is niet toegestaan.

 

 De berekende ontruimingstijd moet als richtlijn worden beschouwd. Geadviseerd wordt om in de praktijk te controleren of dit tot een veilige situatie leidt. Als dat niet het geval is moeten de ontruimingstijden aan de praktijksituatie worden aangepast (bron: CROW publicatie 213 ‘Handboek Verkeerslichtenregelingen’ pag. 67). Op kruispunten waar ongevallen hebben plaatsgevonden is het noodzakelijk deze goed te analyseren en de oorzaak te bepalen. Wellicht moet de conclusie dan zijn dat er ondanks de berekeningen toch een langere ontruimingstijd nodig is. Helaas gaat een langere ontruimingstijd ten koste van de capaciteit van een kruispunt. Maar veiligheid moet wat ons betreft in ieder geval voorop staan."

 

Bovenstaande informatie heeft bij de fractie van Maarssen2000 geleid tot de volgende vragen:

 

1) Het blijkt dat er bij de afstelling van de verkeerslichten in Maarssen-Broek geen gebruik wordt gemaakt van

    ontruimingstijden op de kruispunten. Kan het college aangeven waarom dit niet gebeurt?

 

2) Is het college bereidt om binnen afzienbare termijn de ontruimingstijden van de kruispunten overeenkomstig de hiervoor

    beschreven methode te berekenen en daar rekening mee te houden bij de afstelling van de verkeerslichten?

 

3) Is het college het met de fractie van Maarssen 2000 en VVN eens dat veiligheid in, ook als dat betekent dat dit soms

    ten koste gaat van ieder geval voorop moet staan een langere ontruimingstijd?

Download Free Joomla Templates by vonfio.de