Maarssen 2000 hecht er waarde aan dat er integraal gewerkt wordt en dat inwoners en belanghebbende partijen zoveel mogelijk aan de voorkant betrokken worden.
Naar aanleiding van de verplaatsing van de weekmarkt in Maarssenbroek naar het plein bij MFA Safari heeft de fractie van Maarssen 2000 de volgende vragen.

In het wijkbericht wordt vermeld: “
In overleg met de bewonerscommissie van Portaal, de wijkcommissie Bisonspoor en met de klankbordgroep 2020

Vraag 1:
Wie hebben er zitting in de Klankbordgroep 2020
Vraag 1.b
Zijn daarbij de bewonersgroepen van de belendende wijken, zijnde Antilopenspoor, Duivenkamp, Zebraspoor, Pauwenkamp, Kamelenspoor, Waterstede ook bij de klankbordgroep of vooroverleg betrokken geweest?
Vraag 1c
Kunnen de klankbordgroep2020verslagen in het RIS worden geplaatst?

Naar aanleiding van de reactie onder het persbericht in de VAR Nieuws van 28 dec jl, geplaats door van Dhr Verlaan, Volleybal VOC Maarssen
Dat is niet leuk voor de sportverenigingen OSM basketbal eb Volleybal VOC-Maarssen.
Deze verenigingen hebben hun thuiswedstrijden op zaterdag in sporthal Safari.
De bezoekers en deelnemers van de wedstrijden, die uit de regio komen hadden al de nodige problemen met parkeren. En dat wordt nu helemaal moeilijk.
De parkeerplaatsen zijn aangelegd voor zwembad, sporthal en woningen in het gebouw Safari.
Het is toch wel heel ondoordacht om daar geen rekening mee te houden.

Vraag 2
Zijn de exploitant en huurders (waaronder sportverenigingen) van MFA Safari betrokken bij de plannen rondom de verplaatsing van de weekmarkt?

Vraag 2b
Wanneer is de exploitant over de verplaatsing van de weekmarkt geïnformeerd.
Vraag 2c
Is er met de sportverenigingen en Sportfondsen afgestemd welke alternatieve parkeergelegenheid zij kunnen benutten wanneer er extra drukte is ivm afzwemmen en thuiswedstrijden? Zij maakten immers gebruik van P1 als alternatief.
Vraag 3
Wat zijn de bezoekersaantallen van MFA Safari op zaterdagen dat er afzwemmen is en er thuiswedstrijden zijn?

Vraag 3b
In welke mate is met deze bezoekersdruk in de plannen rekening gehouden?

Vraag 4
Zijn de veiligheidsdiensten om advies gevraagd mn met het oog op de bereikbaarheid in casu er zich calamiteiten voordoen in MFA Safari of bij de Flat?

Vraag 4b
Aan de zijde waar de markt naartoe wordt verplaatst zit nu de vluchtweg voor de sporthallen.
Welke maatregelen worden getroffen om deze vluchtroute toegankelijk te houden?
Vraag 4c
Zijn er afspraken gemaakt met Portaal en met de exploitant van MFA Safari om in de nieuwe situatie een BHV oefening te houden?
Vraag 5
Is er een zogeheten “spoorboekje” met deelscenario’s waarlangs gewerkt wordt?

Vraag 5 b
Is er in casu interdisciplinaire afstemming geweest. Dus naast RO, Gebiedsgericht werken, sport, economische zaken, verkeer en veiligheidsdiensten

Vraag 5 c
Zo ja, is daar verslag van en kan deze in het RIS gepubliceerd worden?

Vraag 6
Voldoen de alternatieve plekken om te parkeren in het plangebied aan de gestelde CROW norm?

Vraag 6 b
De parkeerplaatsen bij MFA Safari zijn voor welke doelgroep(en) destijds aangelegd?
Vraag 7
Zijn er alternatieven bekeken op welke locatie(s) de weekmarkt ook had kunnen worden geplaatst, bijv achter MFA Safari?

Vraag 7b
Worden de leges voor standplaatsen in casu de weekmarkt naar beneden bijgesteld?

Vraag 7c
Worden de Standplaatshouders eventueel gecompenseerd voor mogelijk tegenvallende inkomsten?


Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden, kan de fractie van Maarssen 200 niet anders concluderen dat zij (exploitant en huurders) niet tijdig betrokken zijn bij de plannen rondom de verplaatsing van de weekmarkt. Men heeft het nieuws uit de berichtgevingen moeten ervaren. Zij voelen zich hierdoor overvallen en voor een voldongen feit geplaatst.
Vraag 8
Welke acties zullen worden ondernemen om dit manco in communicatie en participatie met partijen recht te zetten? En met hen te komen tot een passende oplossing?
Vraag 8 b
Op welke termijn zal een overleg met deze direct betrokkenen gaan plaatsvinden?

Vraag 9
Is er een bewonersbericht (het wijkbericht) huis aan huis verspreid?

Vraag 9b
Zo ja, in welke wijkdelen zijn deze verspreid (wijknaam en huisnrs)

Vraag 9c
Betrof het een “aan de inwoner” geadresseerd bericht?

Namens de fractie van Maarssen 2000

Riëtte Habes
Commissielid

Begin maart heeft de fractie van Maarssen 2000, samen met D66, vragen gesteld over het herstel van het Jaagpad aan de Oostwaard van project Op Buuren buiten Maarssen. Omdat er van enige vooruitgang geen sprake lijkt heeft de fractie van Maarssen 2000 nu vragen gesteld aan het college over de voortgang.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers: "Na de beantwoording van deze vragen hebben er, na de verkiezingen, gesprekken plaatsgevonden tussen de vragenstellers en de D66 wethouder Zivkovic van Ruimtelijke Ordening over deze zaak. In deze gesprekken gaf de wethouder aan dat er vanuit de gemeente geen handhavingstraject ingezet kon worden omdat er geen gebruik in strijd met het bestemmingsplan zou plaatsvinden. Ook vertelde de wethouder dat Kondor Wessels Projecten, als projectontwikkelaar, de verschillende kopers van de percelen die niet willen meewerken aan de totstandkoming van het Jaagpad voor de rechter zou dagen om de duidelijke clausule hieromtrent vanuit het koopcontract af te dwingen."

 

Sinds mei van dit jaar is het oorverdovend stil en heeft de fractie van Maarssen 2000 helemaal niets meer gehoord over de voortgang, als deze er al is, in deze zaak.

Ron Druppers: "De komende tijd staan er zaken op de politieke agenda zoals de herontwikkeling van Garage Mastenbroek in Maarssen-Dorp en het Kwadrant in Maarssenbroek, waar dezelfde projectontwikkelaar een belangrijke rol in speelt. De fractie van Maarssen 2000 wil bij de besluitvorming over deze nieuwe projecten, het nakomen van gemaakte afspraken in het verleden door deze projectontwikkelaar uitdrukkelijk betrekken."

De fractie van Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van de berichten dat de bewoners Straatweg niet betrokken zijn bij de realisatie van een Data Centre voor Ziggo in de groenstrook aan de Straatweg.

 

Gerry Rijsterborgh, raadslid van Maarssen 2000, zegt hierover: "Begin maart 2014 bereikte ons het bericht dat op 28 mei 2013 een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een nieuw Ziggo gebouw nabij de Straatweg 134 te Maarssen.

Ook hebben wij vernomen dat medio maart 2014 een aanvang is gemaakt met de kap van bomen en dat de bouwstart zal plaats vinden.

Bewoners zijn verrast door het voornemen van Ziggo voor de bouw van een datacenter en de verleende omgevingsvergunning hiervoor door de gemeente."

Maarssen 2000 is van mening dat de verleende omgevingsvergunning niet verstrekt had mogen worden omdat de bouw in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Tevens vinden zij dat binnen de termen van redelijke besluit- en beslisvorming de gemeente de plicht heeft bewoners en overige stakeholders tijdig infomeren over dit voorgenomen besluit. Dit is niet gebeurd.

Gerry Rijsterborgh vervolgd:"Het bouwvolume in combinatie met de situering ten opzichte van de bebouwde omgeving van de straatweg maakt de impact voor de bewoners aanzienlijk. Een gedeelte van de groenstrook wordt straks ontsiert door een “betonnen bunker”. Een positief advies van Welstand en Monumenten verbaasd ons daarom."

Maarssen 2000 heeft samen met D66 schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie rondom het te realiseren jaagpad in Op Buuren aan de Oostwaard te Maarssen.

Eind 2003 had de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente

en projectontwikkelaar KWP waarin een verplichting is vastgelegd voor de aanleg van het jaagpad langs de Vecht in Op Buuren.

Al sinds 2011 is Maarssen 2000 intensief bezig met dit vraagstuk. Toen kort geleden ook D66 zich zorgen begon te maken over de gang van zaken is besloten om gezamenlijk vragen te stellen. De twee partijen maken zich echter ernstig zorgen omdat bewoners tuinen en opstallen over het nu nog virtuele pad hebben aangebracht. In de brief naar het college schrijven wij: "Naar verluidt zou de ontwikkelaar oevergronden bestemd voor het openbaar jaagpad aan de eigenaren van oeverwoningen hebben mee verkocht. Wij hopen dat dit laatste onwaar is.

Maarssen 2000 heeft geconstateerd dat de is situatie verslechterd in plaats van verbeterd: "Meer eigenaren hebben tuinen en opstallen doorgetrokken over het toekomstige jaagpad en er is zelfs een extra niet bestemde ligplaats vergund aan een bewoner welke geen eigen grond heeft aan het jaagpad en kade aan de Vecht."

D66 en Maarssen 2000 vragen het college de realisering van het jaagpad af te dwingen en stelt dat er een bestuursdwangprocedure in werking moet worden gesteld.

Op de agenda van de werksessie van 12 september 2011 stond het Raadsvoorstel ‘Delegatiebesluit’ op de agenda. Een van de onderwerpen van dit delegatiebesluit was om de aanwijzing van de grenzen van de bebouwde kom als bevoegdheid van de raad te delegeren aan het college. Nadat enkele raadsfracties in de werksessie kritische vragen hadden gesteld, omdat de wijziging van de grens van de bebouwde kom grote consequenties kan hebben vooral op RO gebied, is door het college dit voorstel ingetrokken.

 

Het is dus nog steeds de bevoegdheid van de raad de grenzen van de bebouwde kom aan te wijzen, c.q. te wijzigen. Tot  verbazing van Maarssen2000 blijkt de bebouwde kom, zonder dat de raad daarover een besluit heeft genomen, wel degelijk gewijzigd te zijn. Het betreft hier de grens op de Amsterdamsestraatweg. Eerst begon de bebouwde van Maarssen enkele tientallen meters vóór de Sportparkweg. Nu begint de bebouwde kom van Maarssen een tiental meters vóór de Zuilenselaan. Een verschil van ruwweg 350 meter.

Dat dit niet een “foutje” is blijkt uit het feit dat bij het plaatsen van de gemeenteborden Stichtse Vecht deze borden in eerste instantie bij de Zuilenselaan zijn geplaatst, daarna (na een artikeltje in de VAR) bij de Sportparkweg en enige tijd geleden weer terug naar de Zuilenselaan. Dit leidt bij de fractie van Maarssen 2000 tot de volgende vragen:

 

1. Hoe is het mogelijk dat, zonder dat hier toestemming voor gegeven is door de gemeenteraad, de grens van de bebouwde

    kom van Maarssen op de Amsterdamsestraatweg is gewijzigd?

2. Is het college bereidt deze, niet door de gemeenteraad gesanctioneerde, wijziging onmiddellijk terug te draaien?

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de