Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de VPPG een motie aangenomen met als titel ‘Ongelijke behandeling giften’. De leden willen hiermee hun ongenoegen uitdrukken met betrekking tot het verder vergoten van de rechtsongelijkheid tussen lokale partijen en afdelingen van landelijke partijen vanwege het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen. 

De leden van de VPPG roepen de minister van BiZa hiermee op de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen. Deze motie zal worden verspreid onder de lokale politieke partijen in Nederland, de Eerste- en Tweede Kamerleden en de pers. 

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bijgekregen. Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen.

Het wordt tijd dat deze rechtsongelijkheid wordt opgeheven. Zo lang dat niet het geval is, zal Maarssen 2000 het standpunt van de VPPG van harte ondersteunen. 

 

Fractie Maarssen 2000, Stichtse Vecht
Ron Druppers

 

---------------------------------------------------------------------

 

alt 

Motie
Ongelijke behandeling giften

 

De algemene ledenvergadering van de VPPG, bijeen in Vleuten op 10 mei 2013

 

Overwegende dat

* de minister door zijn brief over het instellen van een giftenreglement lokale politieke partijen een nieuwe verplichting oplegt;
* landelijke partijen kunnen volstaan met een centraal giftenreglement dat ook plaatselijk mag gelden;
* hierdoor landelijke partijen in de gemeenteraden anders behandeld worden dan lokale politieke groeperingen;
* in de Wfpp (wet financiering politieke partijen) nadrukkelijk geen ruimte is voor financiering van lokale partijen;
* de Wfpp wel de mogelijkheid biedt om plaatselijke afdelingen van landelijke partijen te financieren;
* de eerdergenoemde vormen van ongelijkheid voor de lokale politieke partijen in strijd is met het uitgangspunt van gelijke behandeling en democratie.

 

Roept de Minister van Binnenlandse Zaken op
de Wfpp in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen.


Namens de leden van de VPPG,
F. Zinken
Voorzitter

Persbericht.

Als bijlage vindt u ons amendement op het Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Gemeente Stichtse Vecht 2013. Maarssen 2000 is van mening dat dit raadsvoorstel op geen enkele manier onder de noemer 'harmonisatie' is te plaatsen. Deze verordening is een voortvloeisel uit het coalitieprogramma, waarbij alleen rekening is gehouden met de eis op dit gebied van de CU/SGP. Dit alles om hen toe te laten treden tot de coalitie.
Het is voor Maarssen 2000 onbegrijpelijk dat partijen als de VVD en D66, die het ondernemersbelang altijd voorop hebben staan, zonder enig overleg met de honderden winkeliers in Stichtse Vecht met deze tenenkrommende verordening kunnen instemmen.
Door middel van ons amendement doen wij een poging om in ieder geval één zwaar onrecht, dat is ontstaan in de voormalige gemeente Breukelen, alsnog ongedaan te maken. Dit amendement zullen we op de werksessie van 18 september inbrengen en als het college niet bereid is dit amendement over te nemen zullen wij dit amendement inbrengen bij de behandeling in de raad op 25 september.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ondergetekende, dagelijks na 12.00 uur op 0644 25 92 25.
Met vriendelijke groet,
Ron Druppers,
Fractievoorzitter Maarssen 2000.

 

Geachte leden van de pers,

 

Uit vragen die mij van uw zijde bereiken begrijp ik dat u het antwoord op onze schriftelijke vragen d.d. 15 augustus 2011, met betrekking tot de omkoping van de Maarssense oud politicus  Sjoerd Swane, niet van het college heeft ontvangen.

De (eerdere) vragen en beantwoording vindt u als bijlage bij deze mail.

 

Naar aanleiding van deze beantwoording leg ik namens Maarssen 2000 de volgende verklaring af.

 

Maarssen 2000 is zeer verbaasd over de manier waarop het college gemeend heeft de vragen van verschillende partijen te hebben moeten samenvoegen en beantwoorden.

Op een aantal vragen uit onze eerste vragenreeks, d.d. 28 februari 2011, heeft het college ook verzuimd antwoord te geven.

 

De inhoudelijke beantwoording roept bij Maarssen 2000 alleen nog maar meer vragen op.

Over de antwoorden en over de manier waarop Maarssen 2000 daarop zou kunnen reageren, winnen wij nu juridisch advies in.

 

Een van de antwoorden die meer vragen oproept dan hij beantwoordt is die waarom het college geen reden ziet om de relatie met de ontwikkelaar te heroverwegen.

Het college schrijft:

“Uit het strafrechtelijk onderzoek en uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt dat de leiding van KWP niet op de hoogte was van de betaling aan Swane. De ontwikkelaar kan dan ook geen strafrechtelijk verwijt worden gemaakt.”(Einde citaat.)

 

Maarssen 2000 vraagt zich af hoe goed het college deze zaak heeft bestudeerd, voordat zij tot beantwoording is overgegaan!

Binnen 5 minuten heeft de fractie van Maarssen 2000 op Internet informatie gevonden over het feit dat de oud-directeur van Kondor Wessels Projecten de heer Bartus Averesch, die deze functie van  1 oktober 1996 tot 1 juli 2007 als alleen/zelfstandig bevoegd functionaris heeft uitgeoefend (Bron: Handelsregister KvK), met justitie heeft geschikt. De schikking heeft betrekking tot het betalen van steekpenningen aan de heer Sj. D. Swane. Oud-directeur Bartus Averesch van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) heeft Justitie € 50.000 betaald. Ook verrichtte hij een werkstraf van 120 uur.” (Bron: FD.nl)

De heer Averesch was niet de portier of de schoonmaker bij Kondor Wessel Projecten, maar de persoon die KWP (zelfstandig bevoegd) binnen en buiten rechte vertegenwoordigde in voornoemde periode. Hoezo was de leiding van KWP niet op de hoogte van de omkoping? De omkoping heeft plaatsgevonden door de leiding van KWP.

 

Het inwinnen van het juridisch advies door Maarssen 2000 heeft dan ook betrekking op de mededeling van het college dat “Een overheid kan slechts een relatie heroverwegen als daar een juridische grond voor is. Zonder duidelijke grond brengt men bij het publiekelijk heroverwegen van die relatie de betrokken partij verwijtbare schade toe”(Einde citaat.)

 

Verder van belang hierbij, is ons inziens ook de uitspraak van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie inzake de schikking die PVV'er Marcial Hernandez eerder dit jaar met justitie trof. Hij zei: “Een schikking is in feite een straf. Een schikking is voor mij en het publiek een totale schuldbekentenis van degene die een crimineel feit heeft gepleegd.” Volgens Maarssen 2000 geldt dat in dit geval zeker ook.

 

Wij zullen u, zodra wij het door ons gevraagde juridische advies binnen hebben, informeren op welke wijze Maarssen 2000 een vervolg aan deze zaak gaat geven.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de