Afdrukken

Het is duidelijk! Het COA heeft de knoop doorgehakt v.w.b. de vluchtelingenopvang op de Merwedeweg in Breukelen. Het COA stelt onder andere als voorwaarde dat op deze locatie 300 vluchtelingen minimaal 5 jaar opgevangen worden en dat de grond gesaneerd wordt.

Gezien de opstelling van Streekbelangen in de raad van 3 februari, dat er van opvang 300 vluchtelingen op deze locatie geen sprake kan zijn, is er geen meerderheid in de raad voor deze oplossing. Nu kijken of alle partijen de rug recht houden. 

Hieronder het volledige bericht uit de raadsinformatiebrief van 26 februari 2016.

Opvang vluchtelingen

In RIB#17, van 18 februari, hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de opvang vluchtelingen.

Deze week heeft het COA ons laten weten dat zij - op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat de regionale Taskforce Opvang Vluchtelingen heeft uitgevoerd - mogelijkheden ziet voor de beoogde opvanglocatie Merwedeweg. In een toelichtend gesprek heeft het COA haar voorwaarden uiteengezet. Een van de voorwaarden is dat het gaat om het huisvesten van minimaal 300 vluchtelingen voor een periode van minimaal 5 jaar. Gezien de discussies in de raad zien we dit aantal op voorhand wel als een probleem; hierover zijn we met het COA in gesprek.

Verder stelt men voorwaarden voor wat betreft de oplevering van het terrein, denk daarbij bijvoorbeeld aan het schoon opleveren van de grond (sanering is nodig). Op basis van de voorwaarden die het COA ons heeft aangeleverd gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar om duidelijkheid te krijgen over diens voorwaarden om opvang te realiseren aan de Merwedeweg.

Het is niet zinvol om door te gaan met de planontwikkeling van de vluchtelingenopvang zolang er geen overeenstemming is tussen het COA en de eigenaar. De kans dat partijen er niet uitkomen is zeker aanwezig. Komt die overeenstemming er wel, dan starten we het overleg met de diverse belanghebbenden en gaan we het plan verder uitwerken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het plan definitief vaststellen. Zodra er meer duidelijkheid is uit de gesprekken met eigenaar en COA, wordt uw raad daarover geïnformeerd.

Naar aanleiding van landelijke publiciteit over kleinschalige opvang heeft het COA ons laten weten dat de berichtgeving hierover niet helder was. Het gaat om een andere groep mensen. De kleinschaligheid heeft namelijk betrekking op de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het COA houdt zich wat betreft de opvang van vluchtelingen aan het Bestuursakkoord tussen Rijk en de VNG, waarbij 300 vluchtelingen per locatie de ondergrens is. Het COA heeft hier het volgende over gemeld:

“Er zijn grotere en kleinere locaties nodig voor opvang. Een locatie moet aan minimaal 300 asielzoekers opvang bieden. Verder laat het bestuursakkoord ruimte voor kleinere onzelfstandige locaties van 200 asielzoekers. Als er nog kleinere locaties aangeboden worden van bijvoorbeeld 50 of 100 plaatsen dan kan de gemeente die inzetten voor vergunninghouders. Zo kan er werk gemaakt worden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat er weer doorstroming ontstaat. Dit alles binnen de rekkelijkheid van de kaders van het bestuursakkoord. Als gemeenten vinden dat we toch moeten praten over kleine locaties dan is dat een politieke discussie die de gemeenten in eerste instantie moeten voeren met de VNG, zodat het landelijke standpunt wordt aangepast.

Het COA is een uitvoeringsorganisatie.” Het COA voert het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit. Staatssecretaris Dijkhoff heeft onlangs in de Tweede Kamer aangegeven dat een opvanglocatie voor zo'n 300 asielzoekers 'haalbaar en goed te organiseren' is.

Zie: COA en gemeenten in gesprek over grote en kleine locaties.