Vragen fractie Maarssen2000 in het kader van het vragen half uurtje van de gemeenteraad van 8 maart a.s.

Recent is de fractie van Maarssen2000 benaderd door mensen vanuit de nieuwbouwwijk Opbuuren. Deze mensen geven aan dat ze van de gemeente Maarssen een brief hebben ontvangen met daarin een WOZ-waarde genoemd van hun nieuwbouw woning (prijspeil 1 januari 2010) die kort daarvoor (tot circa een half jaar) is opgeleverd.

Bekend is o.a. via een procedure bij de rechtbank van Den Haag[1] dat ervan mag worden uitgegaan dat de vrij-op-naam-prijs van een nieuwbouwwoning overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer. De vrij-op-naam-prijs van de nieuwbouwwoning is dan ook uitgangspunt voor de vaststelling van de WOZ-waarde van een nieuwbouwwoning die kort vóór of na de waardepeildatum is gekocht. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, maar dan moet de gemeente dit beargumenteren. De gemeente Maarssen heeft - voor zover de fractie van Maarssen2000 bekend - geen feiten of omstandigheden gesteld dat de waarde in het economisch verkeer in de onderhavige situatie anders zou moeten zijn.

De fractie van Maarssen2000 heeft vernomen dat enkele van deze mensen de gemeente hierover hebben gebeld. De reactie van de gemeenteambtenaar was dat deze mensen dan maar een bezwaarschrift moeten indienen.

De fractie van Maarssen2000 heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u het met de fractie van Maarssen2000 eens dat de WOZ-waarde voor de genoemde woningen in Opbuuren gelijk aan of rond de vrij-op-naam-prijs van deze nieuwbouwwoningen behoord te liggen?

  2. Hoe kan het dat de gemeente Maarssen stelt dat de WOZ-waarde van deze woningen in vele gevallen meer dan 100.000 euro hoger ligt dan de vrij-op-naam-prijs van deze nieuwbouwwoning?

  3. Is de gemeente van mening dat de bij punt 2 genoemde afwijking van de vrij-op-naam-prijs voldoende is beargumenteerd?

  4. Bent u met de fractie van Maarssen2000 van mening dat –in dit specifieke geval- een ambtshalve heroverweging van dit WOZ-besluit een betere weg is (o.a. vanuit klantvriendelijkheid), dan tegen deze mensen te zeggen dat ze maar een bezwaarschrift moeten indienen?

  5. Bent voor u voornemens om –in dit specifieke geval- een ambtshalve heroverweging van dit WOZ-besluit te nemen?

 [1] Bron: Rechtbank Den Haag, 30-9-2008, nr. 07/6422 (gepubliceerd 14-4-2009).

Download Free Joomla Templates by vonfio.de